5500 پرستارفارغ التحصیل بیکارند

معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت و گو با «ایران» :

Iran Newspaper - - News - فریبا‌خان‌احمدی خبرنگار

آمارهــای ســازمان ســنجش و آمــوزش کشــور دربــاره انتخاب رشــتههای دانشــگاهی داوطلبان علوم تجربی نشــان میدهد پزشکی، داروسازی و دندانپزشــ­کی انتخابهای اول تا ســوم داوطلبان این رشــته اســت وعالوه بر این ســازمان ســنجش اعــالم کــرده داوطلبان علــوم تجربی اگــر نتوانند در این ســه رشــته رتبهای بیاورند میتوانند رشــته پرســتاری را انتخــاب کننــد. معاونــت پرســتاری وزارت بهداشــت در گفتوگــو بــا «ایــران» با تأیید ایــن موضــوع، میگوید: بــا توجه بــه افزایش امید بــه زندگی و رشــد جمعیت ســالمندی در کشــور، ظرفیت رشته پرستاری نسبت به سالهای قبل دو برابر افزایش یافته است.

مریم حضرتی افزایش گرایش داوطلبان کنکور به رشته پرستاری را به فال نیک میگیرد و توضیح میدهد: با توجه به اینکه جمعیت ایران بهسمت سالمندی پیش میرود یکی از سیاستهای دولت افزایش ظرفیت پذیرش رشــته پرســتاری اســت. ظرفیت این رشــته در سال ‪6096 59،‬ پرستار بوده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.