ویلموتس: مهاجمانی که خواستههای ما را برآورده نکنند، میروند

Iran Newspaper - - News -

مــارک ویلموتس، ســرمربی بلژیکی تیم ملی در نشســت هماندیشــی مربیــان تیمهای ملــی، بر ضــرورت توجه به بازیکنــان جوان و همچنین اجرای فوتبال تهاجمی در این تیمهــا تأکید کــرد. وی گفت: «در مدت کوتاهی که از آمدنم میگذرد، مشــغول تجزیــه و تحلیل مســائل موجود بــودهام ولی این مســأله مبرهن اســت که پایه هر کاری در فوتبال باشــگاهها هســتند. آنها بازیکنان را تربیت میکنند و ما فقط کاملکنندهه­ای آنان هســتیم. من شــخصاً دوســتدار بازیکنان جوان هستم و 5 ســال پیــش به عنوان ســرمربی بلژیک جوانتریــن تیم را به جــام جهانی 2014 برزیــل بــردم. با این حــال تفهیم فلســفههای مختلف بازی به ایــن جوانان نیز اهمیتــی بســزا دارد و آنچــه مــن به آنهــا میآموزم، نــه درجــه اول قابلیتهای دفاعــی بلکــه مهارتهای تهاجمی اســت زیرا گاهــی دفاع صرف برای کســب موفقیت کافی نیست. من و وحید هاشمیان هم در دوران جوانی در خط حمله بــازی میکردیم و حاال زمان تمرکز هر چه بیشــتر روی این قضیه در اردوی تیم ملی ایران رســیده.» ویلموتس اضافه کرد: «مهاجمانی که نتوانند خواستههای ما را برآورده کنند، از دســتور کار ما خارج میشــوند ولی خوشبختانه ملیپوشان ایرانی آنقدر توانمند هستند که در این چارچوب بگنجند. من از مربیان حاضر در این جلسه هم تشکر میکنم و اگر پیشنهاداتی دارند، به آنها رسیدگی میکنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.