هوستون کرونیکل (امریکا)

Iran Newspaper - - News -

مســابقات لیــگ بیســبال امریکا و درخشــش تیم هوستون استروز در ایــن رقابتها و تــدارکات آن برای کســب قهرمانی، تبدیل به گزارش و عکس نخســت روزنامهای شــده اســت که قرابت چندانی با ورزش نــدارد و تــا بــن دنــدان سیاســی اســت. کرونیــکل مصاحبــهای بــا کلیدیتریــ­ن مــردان اســتروز هــم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.