تا ساعت 15 کسی سینما نمیرود!

Iran Newspaper - - News - محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران

دیــروز شــورای اکران اعــالم کرد بــرای حمایــت از مخاطبــان ســينما طــرح تابســتانی اجــرا میکنــد و قيمت بليت ســينماها هر روز در سراســر کشور تا ساعت ۵1 نيمبها میشود.

شــورای صنفــی بــه صاحبــان فیلم و ســینمادار­ان اجــازه داد کــه اگــر بــه توافقــی برســند در طرحــی بلیتهــا را بــه صورت نیم بهــا عرضه کننــد. اما برای طرح تابســتانه و بلیت نیم بها تا ســاعت 15 تصمیمــی گرفته نشــده بود. اگر هم این تصمیم گرفته شده باید بگویم که تأثیری در میزان فروش فیلمهــا نخواهد داشــت. ســالهای قبــل هم این مســأله را تجربــه کردیم و هیچ بار مثبتی نداشــت چــون تا ســاعت 15 مــردم درگیــر زندگــی روزمره هستند و به سینما نمیروند.

واقعیــت هــم ایــن اســت کــه بلیــت ســینما افزایشــی پیــدا نکرده اســت کــه هماکنون هــر روز نیــم بها شــود. پارســال هــم بلیت 15 هــزار تومان بــود و امســال فقــط دو روز در هفتــه قیمت بلیت 5 هــزار تومــان افزایــش پیــدا کــرده آن هــم در برابــر هزینههایی ماننــد بــرق، آب، گاز، نگهداری صندلی و سیســتم صوتی و تصویری که ‪5 4،‬ برابر شــدهاند. اما مخاطبان برای ما با اهمیت هستند و به دلیل اینکه این قشــر بتوانند از ســینما اســتفاده کننــد قیمتهــا را افزایش ندادیــم. هماکنون هم سینماداران و صاحبان فیلمها برای بلیت نیمبها از منابع مالی خودشــان یارانه میدهند نه دولت. البتــه طرح نیمبها تــا به حال هم بــه نفع فیلمها بوده و هم ســینماها. ســینمادار­ان وقتی امکاناتی برای قشــر کــم درآمد در نظــر میگیرند بــه جنبه مالی آن نگاه نمیکنند چون جذب مخاطب برای ما مهم اســت. ما میدانیم که همه مردم توانایی مالــی پرداخت بلیت ســینما را ندارند و برایشــان مهم اســت کــه با بلیــت ارزانتر فیلــم ببینند و ما هم این امکانات را برایشان فراهم کردیم.

بلیت نیمبهای روزهای ســه شــنبه مؤثر اســت چون همه مــردم از آن باخبرند. بــرای طرحهایی ماننــد بلیتهای شــناور هم باید این مســئله را در نظــر بگیریم و در صــورت اجرا نباید توقع داشــته باشــیم در ابتدا جوابگو باشــد. تا طــرح جا نیفتد و مردم آگاهی پیدا نکنند شــاید خیلی موفق نباشد. ســانسهای شــناور در تمــام دنیــا در نظــر گرفتــه میشــود و ما هم این کار را کردیم اما جواب نداد. شــاید اگــر ماننــد طــرح بلیت نیــم بهــای روزهای سه شــنبه به صورت مرتب اجرا شــود و در جریان آن تصمیمهــای دیگر گرفته نشــود بــه مرور برای مشــتریها جــا بیفتــد و در فــروش فیلمهــا مؤثــر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.