چالش بر سر گزارش شورای نگهبان از انتخابات 88

Iran Newspaper - - News -

صدور حکم دو سال زندان برای محمدرضا خاتمی نقطه پایان پرونده او نیســت؛ حاال انتشــار دفاعیات وی بحثهــای تازهای درباره انتخابات سال ۸۸ دامن زده است. خاتمی در دفاعیات خود بر اختاف آماری حدود ۸ میلیون رأی در آمارهای رســمی نهادها و مقامات مرتبط با فرآیند انتخابات تاکید کرده اســت. او همچنین روایتی دیگر از اختافات آماری در تعداد صندوقهای رای در این سال را پیش کشیده. تا پیش از انتشار این دفاعیات، اصولگرایان­ی که در سال ۸۸ مدافع احمدینژاد بودند میگفتند که وی حرف تازهای برای مطرح کردن ندارد. اما با انتشار دفاعیات در روز چهارشنبه و البته ارسال آنها برای سران قوا، این جریان بیشتر تصمیم به سکوت گرفت. سکوتی که کم و بیش ادامه دارد. در مقابل مدافعان محمدرضا خاتمی روز پنجشنبه ادعای جدیــدی را مطــرح کردند؛ حذف گزارش شــورای نگهبان از انتخابات ســال ۸۸ از ســایت این نهــاد. از ظهر پنجشــنبه گزارشهای مختلفی توســط کاربــران فضای مجازی منتشــر شــد که بر این ادعا تأکید داشــتند که شــورای نگهبان بعد از انتشار دفاعیات خاتمی، گزارش خود درباره انتخابات سال ۸۸ را از سایت مربوط به این شورا حذف کرده است. این گزارش از اصلیترین مستندات خاتمی در دفاعیاتش بــود که بــر وجود تناقضهایی در آمارهای ناظر به آن تأکید میکرد. ســاعاتی بعد هم همین جریان ادعای دیگری مطرح کرد مبنی بر اینکه شورای نگهبان گزارش دیگری را به نام گزارش انتخابات ســال ۸۸ و با تاریخ همین ســال در ســایت خود بارگــذاری کرده اما ســوابق فنــی موجود در «گوگل» نشــان میدهد که انتشــار این مطلب مربوط به همان روز پنجشــنبه ۰۲ خرداد ۸9 میشــود. شــورای نگهبان اما در نهایــت در اطاعیهای نســبت به ایــن موضوع توضیح داد: «بــه دنبال طراحی نسخه جدید پایگاه اطاعرسانی شورای نگهبان و انتقال کامل اخبار از نسخه قبلی و راهاندازی آزمایشــی نســخه جدید از روز یکشــنبه 5۱ تیرماه ۸93۱، اخباری که به آدرسهای قبلی در موتورهای جستجو نمایهسازی )indexing( شده یا در سایتها به آنها لینک شده، ممکن است با مراجعه کاربران به آن خبر با پیغام خطا مواجه شده و به نسخه جدید هدایت شود که در این صورت کاربر میتواند با جستوجوی عنوان خبر در ســایت جدید به خبر موردنظر دسترســی پیدا کند.» بر اســاس این اطاعیه «گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» نیز با کد (۲۲3۱) در دسترس مخاطبان قرار دارد.» محمدرضا خاتمی همچنین در نامهای که روز چهارشــنبه و ساعتی قبل از انتشار عمومی دفاعیاتش به رؤســای ســه قوه نوشــت، از آنها در خواســت کرد که برای بررســی جزئیات این دفاعیاتاقد­امکنند. روز پنجشنبه هم مصطفی کواکبیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توئیتی در همین رابطه تأکید کرد: «از سران سه قوه انتظار میرود جهت انســجام داخلی و برگزاری پرشور انتخابات ۸9 نسبت به نامه محمدرضا خاتمی دربــاره انتخابات ۸۸ بیتفاوت نباشــند و حداقل بــه دادگاه تجدید نظر بگویند به دفاعیات ایشــان توجه کافی کنند، زیرا تأیید شورای نگهبان نمیتواند تنها مستند حقوقی برای بیتوجهی به الیحه دفاعیات باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.