ایران هیچ مواجههای با نفتکشهای انگلیسی در خلیج فارس نداشته است

تکذیب خبرسازی انگلیس و امریکا

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی/ خط و نشــان، بدون آنکه طرفها خواستار گسترش درگیریها و جدالها شوند، اما همچنان ســطح تنشها را باال نگه داشتهاند. در تازهترین تحول در راستای همین رویکرد سیاسی و نظامی، چهارشنبه گذشته دولتهای انگلیس و امریکا مدعی شــدند که قایقهای ســپاه تاش کردنــد یــک نفتکش انگلیســی را در تنگــه هرمز توقیــف کنند که بــا اخطارهای ناو انگلیســی، این اقدام به نتیجه نرسید.

امــا فرماندهــی منطقه پنجــم دریایی ســپاه پاســداران ایــن ادعا را تکذیب و تأکیــد کرد که اگر دســتوری درایــن زمینــه صادر شــده بــود، قطعاً و بــا قاطعیــت ایــن هــدف را محقــق میکردند. باوجــود ایــن، خــط تبلیغاتــی و سیاســی جدیــد علیه جمهوری اســامی ایران، کمتر از یک هفته پس از توقیف نفتکش روســیه حامل نفت ایران در تنگــه جبــل الطارق اتفــاق افتاد. انگلیســیه­ا و امریکاییهـ­ـا بــا این خبر، هم خواســتند مدعی شــوند که ایران درپی تافی این اقدام غیرقانونی انگلیس بوده است، هم خواستند قدرت نظامی خود را به رخ بکشــند. حتی نامزد ســتاد مشترک ارتش امریکا تا آنجا پیش رفت که از آغاز تاشها برای شــکل گیری یک ائتاف بیــن المللی برای اســکورت کشــتیهای تجــاری در خلیــج فــارس خبــرداد. باوجــود ایــن، انگلیــس بــه عنــوان هم پیمــان دولت امریکا اعام کرد که دنبال افزایش تنشها با ایران نیست.

خبــر تــاش گشــتیهای نظامــی ایــران برای توقیــف نفتکــش انگلیســی از آن رو مــورد توجه جهانــی قــرار گرفــت کــه درســت همــان روز، حجتاالســا­م حســن روحانی رئیس جمهوری در جلســه هیأت دولت، بشدت از اقدام انگلیس در جبــل الطــارق انتقاد کــرده و هشــدار داده بود که «انگلیســیه­ا آغازگر ناامنی در دریاها هستند و تبعــات آن را درک خواهنــد کــرد.» همزمــان بســیاری از شــخصیتها، جریانها و رسانهها در داخل نیز خواســتار اقدامات تافی جویانه ایران در خلیــج فارس شــده بودند، اما تکذیب ســریع وزارت خارجه نشــان داد که این اقدام، در دستور کار جمهــوری اســامی ایران قرار نگرفته اســت، امــری کــه بیانیــه روابــط عمومی منطقــه پنجم نیروی دریایی سپاه هم آن را تأیید میکند. بویژه اینکــه مقامهــای سیاســی و نظامــی ایــران بارها اعام کردهاند درصورت انجام هر اقدام نظامی، قطعاً مسئولیت آن را برعهده خواهند گرفت.

البتــه خبــری کــه امریــکا و انگلســتان دربــاره حادثــه روز پنجشــنبه در خلیــج فــارس مخابــره کردهانــد، یــک شــکاف عــددی هــم دارد. ابتــدا ایــن وزارت دفــاع امریــکا بود کــه اعام کــرد روز چهارشــنبه پنج قایق ســپاه تــاش کردند جلوی حرکــت نفتکــش انگلیســی را بگیرنــد و آن را به ســمت آبهای ایران بیاورنــد.روز بعد اما دولت انگیس اعام کرد سه کشتی ایرانی تاش کردند در مســیر حرکــت نفتکش بریتانیایـ­ـی «بریتیش هیریتدژ» در تنگه هرمز اخال ایجاد کند، اما پس از هشدارهای کشتی جنگی بریتانیایی، از منطقه دور شدند.

در واکنش به این اخبار، روابط عمومی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه اعام کرد: «گشتهای شــناورهای نیروی دریایی ســپاه در خلیج فارس طبــق روشهای جــاری و مأموریتهــ­ای اباغی برقــرار و بــا هوشــمندی، دقــت و صابــت در حــال انجــام اســت و طــی ۴۲ ســاعت اخیــر نیــز هیــچ مواجهــهای با شــناورهای بیگانــه از جمله شــناورهای انگلیســی صــورت نگرفته اســت. در صورتی که دســتوری مبنی بر توقیف شــناورهای بیگانه دریافت شود، منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در محدوده جغرافیایی مأموریت خود قادر است بدون درنگ، با قاطعیت و بسرعت نسبت به انجام آن اقدام کند.»

ایــن اخبار بســرعت مــورد توجــه رســانهها و دولتهــای جهــان قــرار گرفت و برخی کشــورها همچون روسیه با صدور بیانیهای، خواستار تاش همه طرفهــا برای امن نگه داشــتن تنگه هرمز روی کشــتیها شــدند. ایــن بیانیهها، نشــانهای از نگرانی جهانی برای افزایش تنشهای احتمالی نظامی میان ایران و انگلیس و امریکا بود، اما در همین راســتا، یــک مقــام آگاه در دولت انگلیس بــه «رویترز» اعــام کرد: لنــدن نمیخواهد همه کشــتیهای تجــاری با پرچم انگلســتان را هنگام عبــور از تنگه هرمز و خلیج فارس اســکورت کند. وی افزود: لندن در دفاع از منافع دریایی خود در خلیــج فارس قاطعانه عمل میکند اما خواهان افزایش تنش در منطقه و با تهران نیست.

این اظهارنظر نشانه کاهش تنشها در خلیج فــارس اســت، اما به معنــای مجاب شــدن ایران نیست. زیرا هنوز نفتکش حامل نفت ایران به طور غیرقانونــ­ی در توقیف نیروهــای نظامی انگلیس است، امری که باعث میشود دستکم در حوزه سیاسی تنشها همچنان باال باقی بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.