فالحت پیشه: گاندو سریال خطرناکی بود

Iran Newspaper - - News -

حشمتاهلل فاحتپیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: متأسفانه فضای تخریب در کشور ما بسیار جدی است و برای اینکه برخی از سیاســتمدا­ران و جریانات سیاســی را شکست بدهند و از رقابت کنار بگذارند یکی از برچسبهای همیشگی، ادعای وصل بودن افراد به خارج از کشور و ادعای جاسوسی است که این یک آفت است و براحتی اتفاق میافتد. وی در گفتوگو با اعتماد آناین از سریال گاندو انتقاد کرد و گفت: مخالف این هستم که اوضاع کشور امنیتی نشان داده شود و حس بیاعتمادی و نفوذپذیری در جامعه شکل بگیرد. او ادامه داد: این سریال بیش از آنکه اثر آموزنده داشته باشــد اثر عکس دارد و فضای بیاعتمادی را بیشــتر تقویت میکند. به نوعی عدم اعتماد را در کشــور فراگیر میکند. فاحتپیشه گفت: این سریال یکی از کارهای خطرناک و توطئهســاز­یهایی اســت که از درون صورت میگیرد برای اینکه اقتدار را نشان بدهند، در صورتی که میتوان نوع رفتاری را که در مقابله با جاسوسان خارجی صورت گرفته بخوبی نشان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.