جالدهای‌«هشت ‌گساز»‌

Iran Newspaper - - News -

‌‌خبــر اول اینکــه، روزنامه خراســان بخشهایی از مســتند صــدا و ســیما دربــاره گروهــک منافقیــن به نام «ســناریو» را منتشــر کرده که در آن اشــاره شــده ناکامیهــا­ی ایــن گروهــک در پیشــبرد برنامههــا­ی نظامــی و سیاســی آنهــا را بــه فضــای مجــازی و عربســتان ســعودی ســوق داده اســت. در ایــن گــزارش نقــل قولی از مســعود رجــوی ســرکرده منافقیــن مطــرح میشــود «اگــر جمهوری اسالمی ۰4 سالگیاش را دید، در اشرف ۳ را باز میکنم تا به خانهتان بروید!» که نشــان میدهد برخالف گفتههــای قبلی، او همچنان زنده است. در بخشی از این گزارش آمده است: منافقین با استفاده از بستر فضای مجازی همه روزه به هشتگسازی علیه ایران اسالمی مشغول هســتند. از ســولههای تروریسم ســایبری منافقین تصاویری به دست آمده که در آن مشتی پیرمرد و پیرزِن درمانده مجبورند صبح تا شب در فضای مجازی فعالیت داشــته باشــند. روال کار آنها به این شکل اســت که از ابتدای ســاعت اداری آموزش دیده و سپس از ظهر شروع به فضاســازی در فضای مجازی میکنند. در انتهای شب نیز بازخورد کار روزمره خود را مرور و سوژههایی را که باید برای لجن پراکنی علیه جمهــوری اســالمی در روز بعــد کار کننــد، بررســی میکنند. اســارتگاه اشــرف در عراق، اسکانی موقت در فرانسه و سپس کمپی محصور در روستایی در نزدیکی تیرانا سرنوشت دهههای اخیر فرقه رجوی است. فرقهای که امروز مجبور اســت حتی مرگ و زندگی عنصر اصلی خود یعنی مســعود رجوی را در هالهای از ابهام قرار دهد و به رغم زندگی مخفیانه و ذلت بار او در آلبانی، درباره او سخنی نگوید. بیماری مریم رجــوی ســرکرده عملیاتی این گروه (که مجبور اســت در نیم ســاعت، ۰1 بــار آب بنوشــد!) در کنار رســوایی روزافزون این ســازمان و تشــدید جداشــدگی کادرهای ظاهراً وفادار معضالتی اســت که رجویها با آن دست و پنجه نرم میکنند تا مجبور باشند به جای وعدههای جدیدی مانند تابستان داغ و بهمن 97 به فکر مشکالت خود باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.