بانوان‌‌باز‌هم‌سفیر‌م‌یشوند

Iran Newspaper - - News -

‌‌خبر دیگر اینکه،ســید عباس موســوی ســخنگوی وزارت خارجه در بخشی از گفتوگوی خود با ایرنا، درباره انتخاب سفرای جدید گفت: اکنون تقریباً فصل جابهجایی ســفرا اســت. در تابســتان، کارشناسان و دیپلماتهای ارشــد بعد از پایان مأموریت جابهجا میشــوند. حدود ‪۰۳ ۰۲،‬ نفــر از ســفرای مــا تا پایان تابســتان تعیین تکلیف میشــوند. نامزدهای جایگزینی معرفی شــدهاند. روندهای اداری در حال انجام اســت و پــس از نهایی شــدن، اطالعرســا­نی خواهیم کــرد. وی اضافه کرد: در بین ســفرای معرفی شــده، چند نفر از بانوان نیز برای تصدی مسئولیت ســفارت افرادی پیشنهاد شدهاند. گفتنی است پیش از این مرضیه افخم و حمیرا ریگی در دولت اعتدال به عنوان ســفرای ایران در مالزی و برونئی انتخاب شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.