ایران به خاویار صنعت پتروشیمی دست یافت

Iran Newspaper - - News -

■ برنامهتــا­ن بــرای توســعه و ایجــاد هابهایجدید­پتروشیمیچی­ست؟

در شــرکت صنایع پتروشــیمی یکی از کارهایــی کــه هدفگــذاری کردهایــم توســعه هابهــای پتروشــیمی اســت. هاب بــه منزله فضا وبســترهای­ی اســت کــه صنعت در آن میتواند ایجاد شــود و رشــد کند. در حال حاضر هاب عسلویه را داریم که در دو فاز فعال است. هاب ماهشــهر را نیز داریم که یک هاب قدیمی پتروشیمی است واز 40 سال اخیر در آن طرحهای مختلف پتروشیمی احداث شدهاست.برایتوسعهص­نعتپتروشیم­ینیازبهبست­رهای جدید داشــتیم و به همین خاطر توسعه هاب پارسیان را در شــرق عســلویه با مشــارکت ایمیدرو در برنامه قــرار دادیم. اسکلههای آن در حال ساخت است و در بخش پتروشیمی این هاب دوهزار هکتار زمین اختصاص دادیم که ازخوراک و برخی امکانات زیرســاختی عسلویه استفاده خواهد کرد و 14 میلیون تن ظرفیت توســعه برای هاب پارسیان تعریف کردهایم. عالوه بر این هاب فاز 2 ماهشهر را نیز در برنامهها داریــم که در نزدیکی فاز 1 قــرار دارد و برای این هاب دوهزار هکتــاری، 6 میلیون تن افزایش ظرفیت را در نظر گرفتهایم و با استفاده از خوراکهایی که در ماهشهروجود دارد صنایع پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش را انجام خواهیم داد.

بهعبــارت دیگر تمرکز ما در عســلویه و پارســیان صنایع باالدستی و میان دستی هستند؛ اما در ماهشهر بیشتر صنایع میان دستی و پایین دستی مورد نظراست.

معموالً هابهای توسعه پتروشیمی در کنار دریاها قرار میگیرنــد و بــه ایــن منظور ســعی میکنیم حتــی المقدور در داخــل ســرزمین کمتــر طــرح پتروشــیمی اجــرا نماییم. مهمترین علت آن هم مسائلی است که در حوزه آب داریم. تالش بر این اســت که توسعه بیشــتر در کنار دریاها باشد تا تجهیزات راحتتر به پروژه برسد، آب مصرفی از دریا تأمین شود و صادرات هم راحتتر انجام گیرد. این کامالً اقتصادی و منطقی است. اخیراً نیز موضوع توسعه پتروشیمی در نوار ســاحلی خزر در دستور کار شــرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفته است وجلسات متعددی درخصوص طرحهای قابل اجرا در این منطقه داشتهایم که چه طرحهایی در نوار ساحلی خزر مبتنی بر خوراک گازی میتوانند توسعه یابند. یکی از گزینههای طرحهای قابل اجرا در این منطقه با توجه به در دســترس بودن خوراک گاز طبیعی اســتفاده از دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن است. ■ کشورمابهای­ندانشدسترس­یدارد؟

بله. این کار اکنون در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی شــروع شــده و در توســعه فرآیند بســیار اســتراتژی­ک تبدیل متانول بــه پروپیلن نیز موفــق بودهایــم. پروپیلن محصول بســیار بــا ارزشــی اســت کــه در ادامه زنجیــره بــه تولید پلی پروپیلن و سایر محصوالت با ارزش میانجامد. ما به دانش فنی تولید پروپیلن از متانول دست پیدا کردهایم و مهندسی پایــه را انجــام دادهایــم و در حــال تجاریســاز­ی دانش فنی هستیم که اگر این اتفاق بیفتد باب جدیدی در تولید پروپیلن و تکمیل زنجیره از مسیر گاز طبیعی ایجاد میشود.

در ســال 1404 از 5 میلیــون تــن ظرفیــت فعلــی تولیــد متانول به 25 میلیون تن میرسیم که نشان میدهد متانول قابل دسترس زیادی داریم و با تجاری کردن این دانش فنی میتوانیم به تولید پروپیلن قابل توجهی دســت پیدا کنیم. در دنیا از «پروپیلن» بهعنوان «خاویار صنعت پتروشیمی» نام برده میشــود که زنجیره پایین دست آن بسیار با ارزش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.