آدمهای گربهای

Iran Newspaper - - News - سایر محمدی خبرنگار

در میــان عالقهمندان رمان کســانی که «تریســترام شــندی» اثر الرن اســترن با ترجمــه ابراهیم یونســی را خواندهاند و از آن لذت بردهاند رمان ناتسومه سوسه کــی نویســنده ژاپنــی را قطعــاً خواهنــد پسندید. رمانی که با دو ترجمه همزمان بــه بــازار آمــده اســت. یکــی ترجمهای از احــد علیقلیــان بــا عنــوان «مــا گربــه هســتیم» از ســوی نشــر مرکــز و دیگری ترجمه پرویز همتیان بروجنی با عنوان «مــن یــک گربــه هســتم» از انتشــارات نــگاه. رمــان «مــا گربه هســتیم» حدود یکصد ســال پیش نوشــته شــده اســت، امــا سوســهکی بــا درآمیختن مهــارت و نوآوری در ســبک و با شــناخت عمیقی که از ادبیات ژاپنی و انگلیســی داشــت، رمانی مــدرن خلق کــرده که طــراوت و شادابی در سرتاسر یازده فصل آن حفظ شده است؛ مشاهدات گربهای بدون نام دربــاره طبقه متوســط جامعــه ژاپن در دوره میجی رشتهای است که کل اجزای رمــان را بــه هم پیوند میدهــد. ادبیات جهان، سنتی دیرینه در زمینه حکایات و افسانههای حیوانات دارد اما شگرد این نویســنده ژاپنــی در پرداختن بــه دنیای انســانها از چشــم یک حیــوان در رمان مذکورکامالًاصیلونوآور­انهاستانتق­اد از پولپرستی و طمع و آزمندی انسانها در جهــان یکی از مضامین محوری این رمان است.

جی. تی. لروی کارگردان: جاستین کلی فیلمنامهنو­یس: جاستین کلی و ساوانا نوپ 108 دقیقه، محصول 2019

ما گربه هستیم نویسنده: ناتسومه سوسهکی مترجم: احد علیقلیان ناشر: نشر مرکز چاپ اول 1397

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.