ترکیه: روند دریافت اس004 در حال انجام است

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان/ وزارت دفــاع ترکیــه بهطــور رســمی خبر داد، اولین محموله از ســامانه دفاع موشکی اس004 وارد آنکارا شدهاست و هیــچ خللی در روند دریافت این ســامانه وجود ندارد. به گزارش سایت شبکه خبری «سیانان»، تصمیم ترکیه برای خرید اس004 از روسیه میتوانــد آثــار مخربــی در روابــط ترکیــه و امریکا داشتهباشــ­د. با این حال دیروز مولود چــاووش اوغلــو، وزیــر خارجــه ترکیــه نیــز ضمــن اشــاره به ایــن اینکه اولیــن محموله اس004 وارد پایــگاه هوایــی «اکینچــی» شدهاســت، تأکیــد کــرد: «رونــد تحویل اس 400 ادامــه دارد و هیــچ مشــکلی بــر ســر راه آن نمیبینیــم.» بــا ایــن حــال پیشبینــی میشــود، امریــکا در نخســتین واکنش خود بــه ورود ســامانه اس004 بــه آنــکارا، برنامه فروش جنگندههای اف53 خود را به ترکیه به حالــت تعلیــق درآورده و تحریمهایی را علیه این کشور درنظر بگیرد. رجــب طیــب اردوغــان در حالــی مقابــل فشــارهای امریکا ایستاده اســت که در عرصه سیاســت داخلــی نیز بــا چالشهایــی مواجه اســت. در هفتهای که گذشــت، علی باباجان، یکــی از مؤسســین حــزب عدالــت و توســعه در اختــاف نظرهایــی که با اردوغان داشــت، اســتعفای خــود را از ایــن حــزب اعــام کــرد. او روز پنجشــنبه نیــز خبــر داد در حــال تاش برای تأســیس حزبی جدید است که میتواند چالشی جدی برای عدالت و توسعه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.