بیلد‌(آلمان)

Iran Newspaper - - News -

ایــن روزنامــه سیاســی در عیــن آوردن گزارشــی تــازه از بیمــاری لــرزش دســت و رعشههای آنگال مرکل صدراعظم دیرپای آلمــان، موضوع دوم خود را به سرنوشــت لــروی ســانه، هافبــک مســتعد و جــوان منچسترسیتی اختصاص داده و از احتمال پیوســتن او بــه بایــرن مونیــخ کــه هــر روز جدیتر میشود، سخن گفته و مصاحبهای هم با لوتار ماتیوس، داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.