پیروزی‌استقالل‌مقابل‌رقیب‌نیجری ‌های

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش / اســتقالل کــه از اواســط هفته گذشــته در ترکیــه اردو زده اســت، عصر پنجشنبه در نخســتین بازی دوستانهاش، تیمی از نیجریــه بهنــام هارتلنــد را با نتیجــه 5-0 شکســت داد. گلهای اســتقالل را ســجاد آقایی «دو گل»، میالد زکیپور ،علی دشــتی و مرتضی تبریزی «دو گل» به ثمر رساندند. در حالی که دو رسانه ایتالیایی توتو مرکاتو و کالچو مرکاتو مدعی شــدهاند که اســتراماچ­ونی خواســتار یک مهاجم تیم کیــهوو بهنام مانوئل پوچیارلــی هم شــده (این مهاجــم فصل پیــش در 10 بازی برای کیــهوو هیچ گلی نزد)، توتو مرکاتو مراتب تشــکر و تمجید اســتراماچ­ونی از دستیارش سباستین لتو را نیز منعکس کرده اســت. با این حال رفتن آیاندا پاتوســی، به بنییاس امارات، طرفداران اســتقالل را آزرده و آنها را به طرح این ســؤال جنبی هم وا داشــته که آیا وینفرد شــفر، ســرمربی فصل پیش اســتقالل و رهبر فعلی بنییاس با جذب وی قصد انتقامگیری از آبیها را بابت فسخ یکطرفه قراردادش نداشته است؟ با این حال امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقالل با رد کردن اتهام سوء مدیریت در این باشگاه و ضعف در حفظ پاتوسی، گفت: «برای ما تهیه پول غرامت پروپئیچ و رفع خطر محرومیت آسیاییمان مهمتر از حفظ پاتوسی بود. ما کوشیدهایم که از محل طلبهای اســتقالل از فیفا این بدهی پرداخت شــود و از سوی دیگر 420 هزار دالر هم با کمک وزارت ورزش و وزارت خارجه به سفارت ایران در زاگرب منتقل شده تا اگر فیفا نپذیرفت، این پول را به پروپئیچ بدهیم و آخرین مهلت ما برای این مهم روز 24 تیر اســت.» جواد زرینچه نیز ادعا کرد استقالل جوانانی را در اختیار دارد که جای خالی پاتوســی را پر خواهند کرد. ناگفته نماند در شــرایطی که شماره پیراهن فصل گذشته روزبه چشمی به سیاوش یزدانی - صید جدید آبیها- واگذار شده، انتشار یک پست مشترک از سوی بشار رسن، هافبک سالهای اخیر پرسپولیس و صفا هادی، مقصد بعدی هر دو آنها را استقالل معرفی کرده است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.