باختیم

Iran Newspaper - - News -

مسابقات لیگ جهانی والیبال حســابی حســاس شــده و بازیهای تیم ملی کشــورمان با حساســیت دنبال میشــود. پنجشنبه شب تیم ملــی ایــران بــا لهســتان بــازی کــرد و باخــت و به دلیل اینکه بازی نیمه شــب برگزار شد دیروز هم کاربرانی دربارهاش حرف میزدند:

محدثــه: «چــرا والیبــال باید ســاعت دو صبح باشه که تا ساعت چهار طول بکشه چرا مسئولین به فکر نیســتن؟»، امیر: «فوتبال باشــگاهی لطفاً زودتر شــروع شــه کــه از نبــودت به جام ملتهــای آفریقــا، والیبــال و تنیــس رو آوردیــم از خیطــی اوضاع»، فاکســیدو: «ایــن مســخره بازی «دســت» بــه جای «ســت» رو کــی راه انداخــت واســه والیبال؟».

ایارامنــد­ی: «پســر یــه دقیقــه از فکر ایــن والیبال کوفتی بیرون نمیام.»، شــیوا: «باورم نمیشــه جــدی شــب تــا صبــح بیــدار موندیــد تــا والیبــال ببینیــد»، زهــرا: «چندیــن ســاعت بیــدار باشــی کــه والیبــال ببینــی و بعــدش بــازی رو ببازیم»، افیون: «همیشــه موقع والیبال یکی کنار آدمه که هر سرویســی که تیم مقابل میخواد بزنه میگــه این به تــور میخوره ایــن به تور میخــوره، تا باالخــره بعــد از 10 امتیــاز یکیش به تــور میخوره با یه ژســت نوسترادامو­ســی میگه دیدید گفتم.»، پتانســیل: «کاش همــه بازیای والیبــال رو بندازن ســه چهار صبــح طرفــداراش همون ســاعتا نگاه کنــن دربارهش حــرف بزنــن که وقتی صبح شــد هیچ صحبتی ازش نباشه.»

محســن شــیریان: «نامردا والیبال رو گذاشتند نصــف شــب که مــا نبینیم تیــم تضعیف بشــه»، جــواد: «حالــم گرفتــه... دیشــب تا 3 بیــدار بودم و دســت اول والیبــال ایران-لهســتان رو دیــدم کــه ایران بــه راحتی بــرد ولی حاال که بیدار شــدم میبینــم 3 بــه 1 باختیــم»، شــاوان: «جــدی هنوز متوجــه نشــدید تــو دور آخــر والیبــال تیــم ایــران همیشــه بازنــده اســت کــه شــب ســاعت ســه پــا میشــید بازیشــو میبینید؟»، فعالً هیچ: «دیشــب یکــی نتیجه بــازی والیبــال رو درســت پیش بینی کــرد، یادم نیســت کی بــود، ولی آفریــن به حس ششمت».

گرمــازده: «چه جوری ســاعت دو و نیــم بیدار شدین برا دیدن والیبال و اون مجری برنامه توپ و تور رو تحمــل کردین؟ من نتونس اکا نتونس»، امیــر: «بازیکنــای والیبــال ایــران هنــوز اعتماد به نفــس ذهنیــت برنده بــودن تو بازیای حســاس و مهمو ندارن وگرنه همین لهســتانو برده بودیم»، پانــک: «االن کــه والیبــال تقریبــا حــذف شــدیم هیچــی از ارزشهــای مــا کــم نمیشــه دیگــه؟»، محمــد: «واقعاً بــرا والیبال تا ســاعت ۲:30 بیدار بودید؟ خود میرزا جانپور ساعت 11 خوابید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.