تمایلامارا­ت به ترمیم رابطه با ایران

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاسی/ روابط ایران و امارات از زمستان سال 94 تا کنون در اغمااست. دولت ابوظبی و خصوصاً محمد بن زاید ولیعهد امارات در همراهی با عربســتان ســعودی رویکرد خصمانهای را علیه ایران پیگیری کردند که وزیر امور خارجه کشــورمان در قالب «گروه بی» به مختصات آن پرداخته است و در عین حال با طرح پیشنهادهای­ی همچون «تشکیل مجمع گفت وگوی منطقهای در خلیج فارس» و یا «امضای معاهده منع تجاوز» سعی کرده تا این همسایگان را به کاهش تنش فرا بخواند. در پی بیپاســخ ماندن این پیشــنهاده­ا و در شــرایطی که طرح موضوعات ادعایی قدیــم و جدید همچون ادعای دســت داشــتن ایران در عملیــات خرابکارانه بندر الفجیرهمیت­وانستحتیبر­اینفضایتنش­آلودبیفزای­د؛«وفیققانصوه»سردبیر روزنامه االخبار لبنان از سفر دو مقام اماراتی به تهران خبر داده است که بر اساس اطاعــات او با هدف رفع کدورت، پیشــنهادا­ت ســه گانه ابوظبی را به ایــران آورده بودند. ایــن تحلیلگر لبنانی دلیل تغییر راهبرد امــارات در مقابل ایــران را در چند رویداد جســتجو کرده و نوشــت: «صرفنظر از اینکه کدام طرف پشت حمله بندر الفجیره در خلیج عمان قرار داشــت، برای همگان مســجل شد که اگر صادرات نفت ایران ممنــوع شــود، دولتهــای خلیج فارس هرگــز قادر به صــادر کردن نفت خــود، از این مســیر نخواهند بود.» به باور او نوع واکنش کاخ ســفید به سرنگون شدن پهپاد امریکایی توسط سپاه پاسداران ایران نیز دیگر دلیل تغییر راهبرد امارات از تقابل به انعطافاست.زیرادرحالی­کههمپیمانا­نمنطقهایام­ریکاتوقعدا­شتندسرنگون­ی آن پهپاد بهانهای برای اقدام نظامی علیه ایران باشــد، امریکا نشان داد که حاضر نیست با چنین بهانهای وارد مهلکه رویارویی با ایران شود. تمایل امارات به خروج از جنگ فرســاینده در یمن هم از جمله موضوعاتی اســت که در این تحلیل مورد توجه قرار گرفته است.

گــزارش االخبــار با اشــاره به اینکه به نظر میرســد هیأت بلنــد پایه اماراتی در مدتــی کوتــاه دو بــار به ایران ســفر کردهاند، نوشــت: «آنها ســه پیشــنهاد به تهــران دادند و تصور نمیکرد که تهران با آن مخالفت کند. پیشــنهاد نخســت بازگشت روابط (ابوظبی- تهران) به حالت عادی، پیشنهاد دوم تأمین امنیت گذرگاههای دریایی برای عبور امن نفتکشها از تمام کشورهای مشرف بر خلیج فارس توســط دو کشــور و سومین که مهمترین پیشنهاد است، آمادگی ابوظبی برای خروج از یمن بود. اما اماراتیها با شنیدن پاسخ قاطع و منفی ایران، ناامید نشــدند و «عبداهلل بن زائد» وزیر خارجه امارات هنگام ســفر به مسکو در ژوئن (خرداد/ تیر) از مسکو خواست که تا میان ابوظبی و تهران میانجیگری کند.» با این وجود اگر چه این ادعا تاکنون از سوی مقامات دو کشور تأیید نشده اما خبری هم از تکذیب آن منتشر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.