حکم محمدرضا خاتمی در دادگاه تجدید نظر نقض شود

نامه 180 فعال سیاسی اصالحطلب به رئیس قوه قضائیه:

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ مضحــک و غیر قابــل پاســخگویی؛ این اولین واکنش شــورای نگهبان بــه دفاعیات محمدرضا خاتمی درباره نتایج انتخابات ســال 88 است. واکنشی کــه دیروز توســط عباســعلی کدخدایی، ســخنگوی این شــورا انجــامًشــده. محمدرضــا خاتمــی در دفاعیــات خود که اخیرا منتشــر شــده اســت بر مســتنداتی درباره تناقض ســخنان و آمارهای ناظران و مجریان انتخابات ســال 88 از تعــداد تعرفههــای رأی و آرای مردم تأکید کرده اســت. دفاعیات او بیش از هر نهاد دیگری شورای نگهبان را مورد انتقاد و سؤال قرار داده.

ســؤاالتی که به نظر میرسید دیروز توسط عباسعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان در نشســت خبریاش پاســخ داده شــود اما او درباره تأیید موضوع در پاســخ بــه پایــگاه خبــری «جمــاران» تنهــا بــه ایــن توضیحــات قناعت کرد؛ «ادعای مضحکی که میشــود قابل پاســخ نیســت. اگر مــا بخواهیم وقتمــان را برای ایــن مســائل بگذاریــم بــه کارهــای دیگــر نمیرســیم. توضیحــات روابــط عمومــی کافــی اســت. اگــر آقایــان اســناد و مدارکی دارنــد ارائه کنند و اال بقیــه موارد قابل پاســخگویی نیســت.» کدخدایــی البتــه کمــی بیــش از یــک ماه قبــل در توئیتر خود اعام کرد کــه میزبان پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز بوده و به سؤاالت او درباره ابهامات این انتخابات پاسخ گفته.

ایــن در حالــی اســت کــه روز قبــل از ایــن ســخنان کدخدایــی، بیانیــهای بــه امضــا 180 نفــر از چهرههــای سیاســی اصاحطلــب منتشــر شــد کــه در آن بــه حکم دو ســال حبــس بــرای محمدرضــا خاتمــی و نادیــده گرفتــن دفاعیات او اعتراض شــده بــود. آن طور که قباً وکیــل خاتمی توضیح داد، دادگاه در بررســی دفاعیات وی بــا اســتناد بــه اینکــه نتیجــه انتخابات ســال 88 به تأیید شــورای نگهبان رســیده، بخش اصلی مســتندات دفاعیــات او را رد کــرده اســت. ایــن فعاالن سیاســی در بیانیه خود عنوان کردند: «ما از قوه قضائیه میپرســیم براســاس کــدام مــاده قانونی اظهــار نظر در بــاره عدم سامت انتخابات جرم تلقی میشود؟»

در ادامــه ایــن بیانیــه آمــده اســت: «همچنیــن میپرســیم اگــر مســتند محکومیت آقای خاتمی نشــر اکاذیب اســت، چرا مســئوالن برنامــه رو در رو به اتهام نشــر ایــن کــذب محاکمــه نشــدهاند؟ در ایــن بیانیــه، دفاعیــات محمدرضــا خاتمــی در دادگاه بــه عنــوان تنهــا بخشــی از ســؤاالت جامعــه دربــاره انتخابات 88 عنــوان شــده اســت. فعــاالن سیاســی امضاکننــد­ه این بیانیه همچنیــن از قوه قضائیه خواســتهان­د که «هرچه ســریعتر ایــن حکم را در دادگاه تجدیــد نظر نقض کند و حق اظهــار نظر آزاد همه ایرانیان را در عمل محترم بشــمارد.» در ایــن نامــه امضــای برخــی چهرههــای اصاحطلــب همچون ســعید حجاریان، بهــزاد نبوی، محســن صفایــی فراهانــی، علــی شــکوری راد، علــی تاجرنیــا، عبــداهلل رمضــانزاد­ه، محمــد کیانــوشرا­د، عبــداهلل ناصری، مرتضــی مبلغ، عبــداهلل مؤمنی، آذر منصــوری، شــهیندخت موالوردی، محســن آرمین ...و به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.