کلیاتاصالح­ساختاربودج­ه

Iran Newspaper - - News -

جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد و کلیات اصالح ساختار بودجه در ۴ محور اصلی به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیروز با حضور سران قوا به میزبانی رئیس جمهوری برگزار شد. در این جلسه سران سه قوه به ریاست رئیس جمهوری و با حضور سایر اعضا، جمعبندی کمیتههای کارشناسی از چارچوبهای کلــی و محورهــای کالن اصالح ســاختار بودجه ارائه گردیــد. این اصالحات مبتنی بــر برنامههای اقتصاد مقاومتی و سیاســتهای کلــی ابالغی رهبر معظم انقالب در مــوارد ذیربــط و همچنین اصالحات اساســی مورد نیاز برای کاســتن وابســتگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و ثبات اقتصادی تنظیم شده است. کلیات اصالح ســاختار بودجه در ۴ محور اساسی شــامل درآمدزایی پایدار، هزینهکرد کارا، ارتقای ثبات، توســعه و عدالت و اصالحات نهادی و نظام بودجهریزی به تصویب رسید. ســران ســه قوه و اعضای جلسه با تصویب کلیات یاد شــده موافقت و مقرر کردند موضوعات اولویتهای اصالح ساختار در چارچوب طرح کلی در دستور کار جلسه آتــی قرار گیــرد. به دنبال تصمیم ســران قــوا درخصوص تصویب کلیــات اصالح ســاختار بودجــه در ۴ محور اصلــی، محمدباقر نوبخت، معــاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: «طرح اولیه اصالح ســاختار بودجه با رویکرد قطع وابســتگی به نفت، پس از برخورداری از نظرات کارشناسان و نخبگان، در شورای عالی هماهنگی سه قوه مطرح و کلیات آن در ۴ محــور و ۹ بســته اجرایــی به تأیید رســید.اجرای این طرح که به تشــخیص صاحبنظران یک ضرورت اســت، نیازمند وفاق و همکاری ملی است.مقررشــد برنامههای کوتاه مدت، میان مدت، پروژهها و اقدامات پیشنهادی هر یک از بستهها در کارگروه ویژهای از ســه قوه بررسی و به شورایعالی هماهنگی اقتصادی سه قوه گزارش شــود. این طرح انشاءاهلل امروز (یکشنبه) در جلسه غیر علنی مجلس نیز ارائه خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.