فساد‌در‌مسیر‌نیروگاه

Iran Newspaper - - News -

وزیــر نفــت بــا تأکیــد بــر اینکــه در مبارزه با فاســد هیچ خــط قرمزی وجــود نــدارد، اظهار میکنــد: «هر جــا فســاد دیدیــد آن را دنبال کنید. نفــت جای مهمی اســت، زیرا پول اصلی کشــور اینجا (نفــت) میچرخد. یک بار محاســبهای انجام دادم دربــاره اینکه اگر روزانه یــک کامیــون حامل گازوئیــل وارد نیروگاه شــود و جای گازوئیل در محفظه آن آب ریخته شود، کسی جز راننده و تحویلگیرنـ­ـده خبــردار نخواهد شــد.» وی میافزاید: «یــک کامیــون با ظرفیــت روزانــه 30 هزار لیتر ســاالنه 11 میلیون لیتر میشــود که اگر هر لیتــر گازوئیل را 1000 تومــان در نظر بگیریم، 11 میلیارد تومان در ســال ســود کــرده اســت. هیچ کس هــم متوجه نمیشــود.» زنگنه بــا بیــان اینکه بنیان برخــی کارها اشــکال دارد از جمله اینکــه گازوئیــل بهصورت مجانــی در اختیــار نیروگاهها قــرار میگیرد، میگویــد: «البته این بدان معنا نیســت که حواســمان به فساد نباشد. باید تا آنجا که میتوانیم مسیرها را ببندیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.