افزایش‌شعب‌بانک‌هندی‌برای‌تجارت‌با‌ایران

Iran Newspaper - - News -

بانک هندی «یو ســی او» اعالم کرد: تعداد شعب خود برای معاملــه با ایــران را با هدف تســهیل در روابط تجــاری با این کشور سه برابر کرده است و تعداد شعب مشخص شده برای تجــارت با ایران را از ۲۲ به ۷6 شــعبه افزایش داده اســت. این بانک اعالم کرد: افزایش تعداد شعب خود را با هدف تسهیل کمک به صادرکنندگا­ن هندی کاال به ایران اجرایی کرده است. یکی از مقامات این بانک اعالم کرد: این روند احتماال‪6 ً‬ تا ۷ ماه آینده زمان خواهد برد. وی درباره اهمیت گشــایش حســاب بانکهای ایرانــی در UCO گفت: هر وقت ما نفت وارد میکنیم پول نفت توســط شــرکتهای هندی بهصورت اعتبار در این حســابها واریز میشــود. بانک UCO پول نفت را بهصورت روپیه به حساب بانکهای ایرانی منتقل کرده و این بانکها میتوانند پول نفت را به ریال دریافت کرده و به صادرکنندگا­ن هندی پرداخت کنند. تمام پرداختها در این زمینه به روپیه استفاده شده و از هیچ ارز خارجی استفاده نمیشود./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.