اگر بَداخم هستید نبینید

Iran Newspaper - - News - خسرو نقیبی منتقد فیلم

بیشتر از آنکه «معمای قتل» فیلم کایل نواچــک کارگردان باشــد، فیلــم جیمز وندربیل ِت فیلمنامهنو­یس اســت که او را از اقتبــاس درخشــان «بازنــده» بهجا مــیآورم. او البتــه نوشــتن «زودیــاک» (یــک معمایــی واقعــی) یــا ســری «اســپایدرم­ن شــگفتانگی­ز» را هــم در کارنامه دارد اما حاصل ُخل ُخلیاش با پیتر برگ در بازندهها (۰۱۰۲- ســیلوین وایــت) چنان بود که وقت دیدن نامش در هــر تیتــراژی کنجــکاو شــوم. اینجــا جناب وندربیلت یک شــوخی سرحال با «قتل در قطار سریعالسیر شرق» آگاتا کریســتی ترتیب داده با ایــن تفاوت که جــای کارآگاه باهــوش را زوج کالســیک طبقه متوسط امریکایی گرفتهاند و خب طبعــاً این موتــور محرک، مساویســت بــا کلی شــوخی نســبت به کلیشــههای ژانر؛ از همان جنســی که انتظار میرود وقتی امضای وندربیلت پای فیلمنامه است شاهدش باشیم. «معمای قتل» ادعــای زیادی نــدارد، یک فیلم ســاده نتفلیکسیاس­ت برای ساعتی سرخوش بودن تماشــاگر، اما هم چشمنواز است و هــم زوجش زیــادی بامزهاند و در این قصــه درســت کار میکننــد. تماشــای «معمای قتــل» به مخاطبــان َبد اخم توصیــه نمیشــود امــا اگــر میخواهید صد دقیقه خوش بگذرانید از دســتش ندهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.