چه کنیم «طرح نوآفرین» دولتی نشود؟

Iran Newspaper - - News - سوسن صادقی خبرنگار

مراســم افتتــاح ســامانه ملــی «ایــران نوآفریــن» اواخر هفته گذشــته با حضور معــاون اول رئیــس جمهــوری، وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات و معاونان و فعاالن کســب و کارهای نوین در سالن همایشهای کتابخانه ملی برگزار شــد. پیش از افتتاح این طرح، پنلی با نام «چه کنیــم طــرح نوآفرین دولتی نشــود» نیز برگزار شد. در این پنل امیرناظمی رئیس سازمان فناوری اطالعات به همراه چند نفــر از فعــاالن کســب و کارهــای نویــن حضــور داشــتند و نظرات خــود را درباره این طرح و دولتی نشدن آن بیان کردند. ■ طرح نوآفرین؛ طرحی کمتر دولتی سامانه «ایران نوآفرین» میتوانست از سوی دولت راهاندازی شود اما انجام آن را بــه بخش خصوصی (ســازمان نصر) واگذار کردیم، چرا که با این کار بهدنبال آن بودیــم تــا پیــاده ســازی طــرح کمتر دولتی باشد. امیــر ناظمــی رئیس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران در ایــن پنــل بــا بیــان مطلب فوق افزود: بههمین دلیل برای راهانــداز­ی صندوق نوآفریــن ۰۴ درصد ســهام دولتی و ۰۶ درصــد نیز به بخش خصوصی واگذار شده است دقیقاً مانند دیگر کشورها که از ظرفیت سازمانهای مردمنهــاد اســتفاده میکننــد هرچنــد وضعیت فعلــی ما با آنهــا فاصله دارد بــا ایــن حال تــالش میکنیم ایــن طرح بدون دخالت دولت و با همکاری بخش خصوصــی پیادهســاز­ی شــود و این یک رؤیا نیست. ناظمــی با اشــاره به اینکه دولتهــا ذاتاً مانند هیــوال میمانند، گفــت: دولتها دوست دارند در هر چیزی مداخله و آن را از آن خــود کنند، بــه همین دلیل باید مکانیســمه­ایی ایجاد شــود که دخالت دولــت در زمینه کســب و کارهای نوپا به کمترین حد خود برسد. وی با اشــاره به اینکــه ادعا نمیکنیم که ایــن کار صــد درصد به نتیجه برســد اما به نتیجــه بخشــی آن امیدواریم، گفت: البتــه بایــد مکانیســمه­ایی نیــز ایجــاد کنیــم کــه اعــداد و آمار را شــفاف نشــان دهد و برای ایجاد شفافیت نیز میتوان از مکانیســمه­ای دولــت الکترونیک که دارای مباحــث مرتبط با هویت، بیمه و مالیات است، بهره برد. ناظمــی بــا بیــان اینکــه شــفافیت نکته کلیدی است که میتواند طرح نوآفرین را متمایــز کنــد، گفــت: بایــد بپذیریم از هــر ۰۰۱ ایــده پیشــنهادی، ۰۷ ایده محو میشــود بنابراین قصد داریم این طرح را تــا زمانــی کــه هســتیم هر ســال ادامه دهیم. در این پنل حســام آرمندهــی بنیانگذار کافه بازار نیز با بیان اینکه سعی میکنیم بــه طرحهــا خوشــبین باشــیم و از آنهــا اســتفاده کنیــم، گفــت: البتــه باید گفت این طرحها به درد کســانی میخورد که قصــد دارند درســت و شــفاف کار کنند، چرا که برخی معتقدند مســائلی مانند بیمــه کــه در این طــرح گنجانده شــده، باعــث میشــود کســب وکارهــا از ایــن طــرح اســتقبال نکنند امــا به هــر حال، کسبوکارها نیز باید بهدنبال ارائه کسب و کار شفاف باشند. آرمندهی افزود: فعالیت در اکوسیستم کســب و کارهای نوین به قدری ســخت اســت کــه هرچقــدر هم طــرح حمایتی ایجــاد شــود و از ســختی کار کــم کند اما فعالیت در این جاده صاف نمیشود. رضــا کالنترینــ­ژاد بنیانگذاره­ــمآوا نیز گفــت: تمایزی که طــرح نوآفریــن دارد ایــن اســت که قرار نیســت ایــن طرح به یــک حامــی صــرف تبدیــل شــود و این اتفــاق خوبــی اســت، چــون اصــالً نباید طرحــی، طــرح حمایتــی صرف باشــد. وقتــی طرحها بهگونــهای پیش میروند که در چند مرحله از شــرکتها حمایت میکننــد بــا ایــن اقــدام آنهــا را بــه یک رانت خوار تبدیل میکنند.

ناصــر غانــمزاده مدیرعامــل تکلــی نیز گفــت: فکــر نمیکنــم طــرح نوآفریــن هم طــرح خوبی باشــد، چرا کــه تاکنون طرحهــای مختلفــی بــرای حمایــت از استارتاپها پیاده سازی شده که نه تنها به آنها کمک نکرده، بلکه همانند افیون بوده است.

■ تشریح مسیر جاده نوآفرینی البته در این مراسم امیر ناظمی رئیس ســازمان فنــاوری اطالعــات بــا ترســیم جــادهای طرح نوآفرینی را تشــریح کرد. امیــر ناظمــی گفــت: ایدههایــی بــرای تبدیل به کســبوکار وجود دارد که برای بــه بار نشســتن نیاز بــه برگــزاری رویداد

دارد؛ رویدادهایـ­ـی کــه جــاده نوآفرینی، حمایتــی و تشــویقی را در دولــت هموار میکند. ناظمی بــا بیــان اینکه در ترســیم جاده نوآفرینــی بــر شــعار «ایــران هوشــمند، آینده روشــن» تأکید شــده است، گفت: اگر به مسیر توسعه یک شرکت و مراحل تکامــل آن توجــه کنیم، مجموعــهای از ابزارها و نهادها را میبینیم که به رشد و شکلگیری ایده کمک کردهاند. معــاون وزیــر ارتباطــات، نوآفرینــی را متــرادف پذیــرش فرهنــگ شکســت دانســت و گفت: بخشــی از مســیر رشــد و تکامــل یــک ایده قبــول محدودیتها و تحمل شکســت و تبدیــل تهدیدها به فرصت است. وی در خصــوص چرخــه شــکلگیری کســب و کارهای حوزه فناوری اطالعات نیز گفت: شــکلگیری این ایدهها نیاز به کارگزار دارد، بههمین دلیل ما ۵ منطقه جغرافیایی در کشــور در نظر گرفتیم که در هــر کــدام از آنها بخشــی از مناطق را مورد حمایت قرار میدهند. معاون وزیر ارتباطات آموزش را بخش دیگــری از جــاده نوآفرینــی عنــوان کرد و افــزود: ایــن آموزشهــا بایــد در مراکز شــتاب دهنــده دنبــال شــود. در ایــن طــرح فرصت ســه ســالهای به کســب و کارهــا داده میشــود که اگر درآمدشــان در ســال کمتــر از ۰۰۵ میلیــون تومــان و سرمایهشــا­ن کمتــر از ۰۰۱ میلیــون بود، بــرای آن معافیتهــا­ی مختلفــی در حوزه مالیات، بیمه و غیره در نظر گرفته میشــود و آنها را تا رســیدن بــه مرحله بلوغ مورد حمایت قرار میدهد. رســول ســرائیان، دبیرکل نظــام صنفی رایانهای کشــور نیز در مراســم افتتاحیه سامانه نوآفرین گفت: بخش خصوصی (نظام صنفی رایانهای کشور) در سامانه نوآفریــن نقش آفرینی میکند، از اینرو درصدد هســتیم که هر ۵ شــرکت نوپا را به یک شــرکت بــزرگ برگزیــده متصل کنیم و همچنین خرید شرکتهای نوپا از سوی شرکتهای بزرگ از اهداف این صنف به شمار میرود. سرائیان افزود: بر اساس برنامهریزی­ها بنا داریم ۵ هزار استارتاپ را عضوگیری و پایــش کنیــم و از ایــن تعــداد ۰۰۵ استارتاپ را به شرکتهای بزرگ اتصال دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.