تجهیز خطوط هوایی کشور به اینترنت وای فای

Iran Newspaper - - News -

رئیسسازمان­فضاییایران­ازهمکاریبا­سازمانهواپ­یماییکشوری­برایبرقرار­ی اینترنت در خطوط هوایی خبر داد و گفت: در این طرح اتصال اینترنت وای فای در هواپیما با سیستم دریافت ماهواره ممکن میشود. به گزارش مهر، مرتضی براری گفت: قرار شــده است که سازمان هواپیمایی کشــوری برای نمونه یک هواپیما در اختیار ما بگذارد تا ما بتوانیم تســتهای اولیه این طرح را روی این هواپیما انجام دهیم. رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برقراری ارتباط در خطوط هوایی متفاوت از سرویســی اســت که اپراتورهای موبایل از طریق ســیمکارت روی برخی خطــوط هوایــی عرضه کردهانــد، افزود: پوشــش آنتنهــای BTS موبایل به حدی نیست که بتواند اینترنت را روی سیمکارت در آسمان ارائه کند. اما از طریق ماهواره میتــوان ایــن ارتباط را برقرار کــرد. وی تأکید کــرد: در این طرح سیســتم دریافت ماهــوارها­ی میتوانــد اینترنت را از طریق ماهــواره در داخل هواپیما بهصورت وای فای ارائه کند. براری با بیان اینکه این سیســتم روی هواپیما نصب شــده و امواج را دریافت میکند، گفت: این تفاهم همکاری در چند هفته آینده نهایی میشــود و هواپیمای مدنظر در اختیار ما قرار میگیرد تا کارهای مربوط به آن را انجام دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.