فیس بوک5 میلیارد دالر جریمه شد

Iran Newspaper - - News -

کمیسیونتجا­رتفدرالایا­التمتحدهام­ریکاتحتتأث­یرافشایاطا­لعاتکاربرا­ن، فیسبــوک را به پرداخت جریمه ۵ میلیارد دالری محکوم کرد. به گزارش ایســنا، به عقیده تحلیلگران، این مبلغ جریمه مبلغ ســنگین و هنگفتی برای فیسبوک بهشــمار نخواهــد رفــت چراکه میــزان درآمد ایــن غول تکنولــوژی در ســال ۸۱۰۲ میالدی معادل ۶۵ میلیارد دالر بوده است. تقریباً اوایل سالجاری ۸۱۰۲ میالدی بودکهشبکها­جتماعیفیسب­وکدرگیربزر­گترینرسوای­یدرطولتاری­خخودشد چراکه اخبار بسیاری مبنی بر همکاری فیسبوک با یک مؤسسه تحقیقاتی بهنام کمبریج آنالتیکا و افشای اطالعات خصوصی خیل عظیمی از کاربران فیسبوکی منتشر شد. گزارشهای منتشره نشان میداد که اطالعات بیش از۷۸ میلیون نفر از کاربران فیسبوک در این همکاری به سرقت رفته و افشا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.