پکن شرکتهای تسلیحاتی امریکا را تهدید به تحریم کرد

Iran Newspaper - - News - ندا آکیش خبرنگار

«چشم در برابر چشم»؛ این دقیقاً همان سیاســتی است که چین در قبال امریکا و به خاطــر عبــور دولت واشــنگتن از خط قرمــزی بهنام تایوان اتخــاذ و روز جمعه اعالم کرد، تمام شرکت های تسلیحاتی امریکا را که در فروش ۲.۲ میلیارد دالری ســالح به تایوان سهیم هســتند، تحریم میکنــد. دولت پکن همچنیــن امریکا را تهدیــد کرد؛ بیــش از این «بــا آتش بازی نکنــد». بهگزارش ســایت شــبکه خبری الجزیره، فروش تســلیحاتی ۲.۲ میلیارد دالری امریکا به تایوان که از سال ۲10۲ به این سو بیشترین فروش تسلیحاتی بوده و شــامل 108 تانک آبرام و 05۲ موشــک زمیــن بــه هــوای اســتینگر اســت، فصل تــازهای از رویارویــی دو ابرقــدرت جهان را گشــوده کــه در آن دولــت پکــن ناگزیر بــه اتخــاذ ادبیــات تندتــر و صریحتــر در قبال واشنگتن شــده و به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا هشدار میدهد، بــا آتش بازی نکنــد. وزارت خارجه چین ایــن فــروش تســلیحاتی را «ضربــه بــه تمامیــت ارضــی و امنیــت ملــی» چین دانستهوازت­حریمشرکتها­یتسلیحاتی امریکا خبر میدهد؛ اتفاقی که شــاید به خاطر ممنــوع بودن فروش تســلیحات امریکایــی بــه چیــن؛ ضربــه اقتصــادی آن برای شــرکتهای تســلیحاتی امریکا چشمگیرنباش­داماضربهدی­پلماتیکآن بسیارسهمگی­نخواهدبودز­یرابهتعلیق بیشتر مذاکرات دو کشور برای پایان دادن بــه جنــگ اقتصــادی میانجامــد. چین و امریکا دو ســال اســت کــه درگیر جنگ تعرفهای هســتند و فعاالن اقتصادی دو کشــور دولتهای خود را تحت فشار قرار دادهاند تا با مذاکره به این جنگ تجاری پایان دهند؛ جنگ تجاری دو ساله ای که چشماندازرو­شنیهمدستکم­درآینده نزدیکبرایش­وجودندارد؛دوسالاست کــه چیــن از امریــکا درخواســت میکند به سیاســت چین واحد پایبند باشــد و از ایــن خط قرمز عبــور نکند امــا امریکا نه تنهــا هیــچ توجهــی بــه این درخواســت نمیکند بلکه بر اقدامــات تحریکآمیز خود میافزاید. ترامپ در نخســتین ماه ورود بــه کاخ ســفید بهصــورت تلفنــی با رئیس دولت تایوان گفتوگو کرد و خشم مقامــات پکــن را برانگیخــت. اظهارات گاه و بیگاه ترامــپ درباره قصدش برای دعــوت از رئیس دولت تایــوان به امریکا هم هر بار با واکنش پکن مواجه میشد. اخیــراً هم رئیس دولت تایوان در مســیر ســفر به 4 کشــور متحد خــود در کارائیب در امریکا توقف کوتاهی داشت که باعث عصبانیتچین­شد. امــا حاال ایــن فــروش تســلیحاتی آنقدر کاســه صبــر پکــن را لبریز کرده اســت که از زبانــی کــه بــرای ترامپ بخوبــی قابل درک اســت یعنــی زبــان تحریم ســخن گفتــه و شــرکتهای تســلیحاتی امریــکا را تهدیــد بــه تحریــم کــرده اســت. بــه گزارش وال اســتریت ژورنال، بســیاری از تحلیلگرانب­راینباورند­اینتحریمحت­ی اگر اجرایی شود ضررهای هنگفتی برای شــرکتهای تســلیحاتی امریکا نخواهد داشــت زیرا از پس از کشــتار تیــان آنمن امریکا فروش ســالح به چیــن را ممنوع کرده اســت و این شرکتها عمالً مبادله تســلیحاتی با چیــن ندارند امــا برخی از این شــرکتها به غیر از ســالح، کاالهای جانبی دیگری را هم تولید میکنند مثالً جتهــای شــخصی بــرای ثروتمنــدا­ن چینی یا آسانسور. این بخش از صادرات این شرکتها از تحریمها آسیب خواهد دیــد. یــا شــرکت جنــرال داینامیکــ­ز کــه تولیدکننــ­ده تانکهــای آبرام اســت، در بخش تولید جتهای تجاری هم فعال اســت و اتفاقــاً در ایــن بخــش بــا چیــن مبادالتیدا­رد. گذشــته از تأثیــری کــه تحریمها بــر این بخــش از صادرات امریکا بــه چین دارد، بیشتریننگر­انیناظرانا­یناستکهاین اتفاق یک مانع جدی در مسیر راه صلح تجاری و تعرفهای بین دو کشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.