حذف ۰۰۲ هزار خانوار از لیست مستمریبگیر­ان متوقف شد

Iran Newspaper - - News -

پرستو رفیعی / رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه هیچ خانواری از چرخه دریافت مســتمری حذف نمیشــود، از افزایش مستمری مددجویان بهزیستی در سالجاری خبر داد.

وحید قبادی دانا روز گذشــته در نشست خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شــد، به جزئیات بودجه ســازمان بهزیستی در سال ۸9 اشاره کرد و گفت: با توجه به افزوده شــدن ۰۵۵ هزار نفر به جمع مستمری بگیران بهزیستی و میزان بودجه در نظر گرفته شــده باید۰۰2 هزار خانوار از لیســت مستمریبگیر­ان حذف میشدند، اما با تأمین اعتبارات الزم همه افراد تحت پوشش بهزیستی مستمری میگیرنــد و جای هیچ نگرانی وجــود ندارد. عالوه بر این تالش میکنیم تا درصد مناســبی بــه ســرانه دریافتی خانوارها اضافه شــود کــه جزئیات آن بــزودی اعالم خواهد شــد. رئیس سازمان بهزیستی کشــور گفت:درحال حاضر ۸91 هزار و ۵۷۶ خانوار جدید بهدلیل گرانیها و شــرایط جدید یا بهدلیل حوادث مختلف پشــت نوبت دریافت مســتمری قرار گرفتند. این درحالی است که تعداد پشت نوبتیها در اواســط سال گذشته صفر شــده بود. به این افراد گاهی بهصورت موردی کمک میشــود اما قرارگیریشـ­ـان در فهرست مستمری بگیران نیازمند اهتمام ویژهای است.قبادیداناب­اتقسیمدهکه­ایخانوارها­یتحتپوششبه­زیستیبراسا­س آزمون وسع به یک تا ۶ اظهارکرد: سطوح یک تا سه در پایینترین سطح قرار دارند، امــا برخی خانوارهای دارای معلول براســاس آزمون وســع در دهکهای باالتری قرار میگیرند؛ این درحالی است که معلولیت، هزینههای کمرشکنی به خانواده تحمیل میکند که در آزمون وسع لحاظ نشده است و اگر این هزینهها لحاظ شود، دهکهای ۵ و ۶ خانوارهای دارای معلول به دهکهای یک تا ۳ ســقوط خواهند کرد. وی با بیان اینکه پرداخت ودیعه مســکن برای اولین بار در سال ۸9 به شکل محدود اجرا میشود، اظهار کرد: برای این بخش 12 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تا سقف ۵ میلیون تومان برای ۰۰۵2 نفر پرداخت میشود. ■ ایجاد بانک ذخایر ژنتیک در ایران

رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور با بیان اینکه «طرح ژنتیــک» در آغاز هفته بهزیســتی در ســازمان بهزیســتی کلید خورد تصریح کرد: با اجرای این طرح در طی ســه ســال، غربالگری و آزمایشهای ژنتیکی برای خانوادههای افراد دارای معلولیتهای ژنتیکی، بهصورت رایگان انجام خواهد شــد و در خالل آن بانک ذخایر عوامل ایجادکننده بیماریهای ژنتیک نیز ایجاد میشود. البته امیدواریم این طرح تا سال ۰۰۴1 به پایان برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.