خونسردی کوالکوویچ روی اعصاب است

Iran Newspaper - - News -

حامــد جیــرودی: باخــت تیــم ملــی والیبال در ســت پنجم بــازی با برزیل و صحنه جنجالی در این ست، باعث شد تا گزارشگر نسبت به این موضوع واکنش نشــاد دهد. جواد محتشمیان در آن صحنــهای که بازیکنــان به داور روســی اعتــراض میکردنــد، گفــت «کوالکوویــ­چ بیشــتر نظارهگــر اســت تا بــه تیم کمک کنــد» البتــه این تنها اعتراض این گزارشــگر خوش صدا به عملکرد مربی صرب نبــوده و او بارها در گزارشهــای خــود از کوالکوویــ­چ انتقــاد کــرده اســت. ایــن موضــوع باعث شــد تا کاربران فضــای مجازی اعتراضــات او را مغرضانــه بداننــد. جواد محتشمیان در این خصوص به خبرنگار «ایران» گفت: «من ســالها بازیکــن و مربــی تیمهای ملــی بودم و بــه حــرکات بازیکنــان و ســرمربی اشراف کامل دارم. کوالکوویچ در زمان برگزاری مسابقات و حتی در زمانی که امتیازات حســاس رد و بدل میشود، هیــچ عکسالعملــ­ی از خــود نشــان نمیدهــد، از نظــر شــما ایــن عجیب نیست!؟ خونســردی کوالکوویچ روی اعصاب اســت.» ایــن گزارشــگر صدا و ســیما ادامــه داد: «در بــازی ایــران و لهســتان دیدیــم کــه ویتــال هیــن، سرمربی لهســتانیه­ا در چند صحنه نســبت بــه داوران و امتیازاتــ­ی که رد و بدل میشد چگونه حرص میخورد و با داوران جدال میکرد. او در آن بازی حتی کارت قرمــز هم دریافت کرد اما کوالکوویچ 2 دقیقــه بعد هنگامی که آن امتیــاز مشــکوک و حســاس بــرای برزیلیها به دســت آمد، درخواســت ویدئوچــک کــرد.» او با اشــاره بــه این موضوع که انتقادات من از کوالکوویچ به دلیل دلســوزی اســت، افــزود:ِ«هر فردی نســبت به تیم ملــی خود عرق دارد و من هم از این موضوع مستثنی نیســتم. چرا نباید به عنوان گزارشــگر بــازی برخــی مواقــع نقــش مفســر را هم بازی کنــم و در مورد برخی نکات حرف بزنــم؟ من برای مطرح شــدن نیاز به این کارها نــدارم و عاوه بر این به صدا و ســیما هم وابسته نیستم که بخواهم از این موضوع بترســم که در آینــده گــزارش بازیها به من ســپرده نشود.» محتشمیان گفت: «آیا وظیفه مربــی تیــم ایــن نبــود کــه در زمانــی کــه بازیکنــان بــه داور روس اعتــراض میکردنــد، درخواســت ویدئوچــک و بازیکنــان تیمــش را آرام میکــرد؟ چرا کوالکوویچ هیچ واکنشــی نســبت به این موضوع نداشــت؟ جــواب این سؤال را من میدانم، چرا که او ِعرقی نسبت به والیبال ایران ندارد و باز هم میگویــم کــه او در آن امتیاز حســاس تنهــا نظارگر تیــم بوده و بــه تیم ملی ما هیچ کمکی نکرد. پیروزی یا باخت تیم ملی تأثیر زیادی بر او ندارد چرا که او پولــش را گرفتــه. من منتقد مربیان خارجی نیســتم و در زمانی که والسکو سرمربی تیم ملی بود، او نسبت به این موضوعات واکنش نشان میداد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.