ویلموتس در تمرین تیم ملی فوتسال

Iran Newspaper - - News -

تمریــن تیــم ملــی فوتبــال بزرگســاال­ن در حالــی از عصــر دیــروز در زمیــن شــماره 2 مرکز ملی فوتبال آغاز شــد که مراسم معارفــه ملیپوشــان هــم ظهــر روز گذشــته برگزار شــد. در آغاز این مراســم، ســاکت، سرپرست تیــم ملی با معرفــی کادر فنی و ملیپوشــان برنامههای اردویی را اعــام کــرد. در ادامــه ایــن مراســم هــم مــارک ویلموتس، ســرمربی تیــم ملــی از بازیکنــان خواســت کــه در مــدت تمرینــات بــه دقــت فعالیتهــا­ی خــود را انجام دهنــد. ویلموتس پیش از این مراســم، در اردوی تیم ملی فوتســال حاضر شــد و با ســرمربی این تیم و همچنین ملیپوشان به خــوش و بش پرداخــت. ویلموتس همچنین دقایقی به تماشــای تمرین آنها مشــغول شــد و از ناظمالشــر­یعه اطاعاتی درباره تیم ملی فوتســال دریافت کرد. گفتنی است دو سه هفته پیش خبر حضور علیرضا امامی فر در کادر فنی تیم ملی رســانه ای شــد اما به نظر میرســد این موضوع تحقق نمی یابد چرا که در دور جدید تمرینات تیم ملی شــاهد حضور او نیســتیم و به نظر میرسد ویلموتس به وحید هاشــمیان به عنوان یک دستیار ایرانی بسنده کرده و دیگر قرار نیست مربی جدیدی به اردوی تیم ملی اضافه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.