گامی در جهت شفافیت نظام سالمت

Iran Newspaper - - صفحه اول - علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

در چنــد مــاه اخیــر تحریمهــای ظالمانه امریــکا ســامت مــردم را نشــانه گرفته و بخــش دارو و تجهیــزات را با مشــکات و چالش هایی مواجه کرده است. به طوری کــه پیامدهــای تحریــم دسترســی مــردم به دارو و تجهیزات پزشــکی مرغــوب را با دشواری و مصائب متعددی مواجه کرده اســت اما در این زمینه دولت برای خروج از ایــن شــرایط و تأمیــن دارو و تجهیــزات پزشــکی بــا کیفیــت تدبیــری اندیشــیده و بــا اختصــاص ارز ۰۰۲4 تومانــی بــه واردکنندگا­ن دارو و تجهیزات پزشکی این امکان را فراهم کرده که کاالهای حیاتی با کیفیت و در اسرع وقت در اختیار مراکز درمانی قرار بگیرد. با وجود این اخیراً انتقاداتی از عدم تأمین دارو و وسایل پزشکی با کیفیت و ارزان قیمت از سوی برخی منتقدان به گوش میرسد. گفته میشــود در این حوزه فســاد ســازمان یافتــهای در جریان اســت. توضیحات وزیر بهداشــت در جلســه فراکســیون والیی نیز بیانگر این واقعیت اســت که وزارت بهداشــت با یک فساد ســازمان یافتــه در دو کانــون دارو و تجهیــزات پزشــکی مواجــه اســت. هر چند اقدامات و عملکرد وزیر بهداشــت در چند ماه گذشــته نشــان میدهد که عزم جدی در وزارت بهداشت برای مبــارزه با فســاد وجود دارد تــا جایی که دکتر نمکی با تشــکیل قرارگاه ســازمان غذا و دارو و گروههــای ناظر تاش دارد حوزه کلیدی و اساســی غذا و دارو را از ویژهخواری و رانت به دور نگه دارد. علــی رغــم فشــارها و هزینههایی که بــرای وی به دنبال خواهــد داشــت، او به صراحت تأکید میکند که شــبکه رانت و فســاد در این دو حوزه ســابقه دارد و وزارت بهداشــت به هیچ وجه از موضع مبارزه با پدیده فساد و رانت خواری عقبنشینی نخواهد کرد و درمان و ســامت مردم خط قرمز این وزارتخانه اســت. از طرفی اقدامات اورژانسی و اثربخشــی از سوی وزارت بهداشــت در جهــت افزایــش کیفیــت خدمــات درمانــی در اســتانها نشــان میدهــد کــه همــواره متولیان حوزه ســامت تاش دارند تا کیفیت ارائه خدمات به مردم دچار آسیب نشود و بیمــاران با کمترین هزینه بتوانند از خدمــات کیفی در مراکز درمانی کشور بهرهمند شوند. از نقاط قوت عملکرد وزیر بهداشت که میتوان به آن اشاره کرد، تشــکیل پرونده الکترونیک ســامت اســت. با اجرای این برنامه ملی گامهای بعدی برای اســتقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده برداشــته خواهــد شــد موضوعی که در طی ســالهای گذشــته به عنوان یکی از مطالبات اصلی حوزه نظام سامت بر زمین مانده بود و حاال عملیاتی شدن آن به کاهش هزینههای نظام سامت، کاهش تقاضای القایی و پرداخت از جیب مردم منجر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.