ناکارآمدی دولت ادعایی نارواست

2 دســتاورد مهم دولت در 14 ماه سخت؛ کاهش بیکاری و بدهی های خارجی روزانه ۰11 میلیون لیتر بنزین استاندارد تولید می کنیم برای جذب مردم بگیر و ببند الزم نیست

Iran Newspaper - - صفحه اول -

با اطالع می گویم شرایط ما از دوران جنگ سخت تر است؛ اما مطمئنم مثل جنگ با مقاومت پیروز می شویم امریکا در خروج از برجام تنها ماند اگر دست از ظلم و عهد شکنی بردارند، همواره اهل منطق و مذاکره ایم انرژی ها را هدر ندهیم، در شرایط فعلی بیشتر باید کنار هم باشیم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی دو واحد بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و ۰4 طرح و پروژه زیربنایی، صنعتی و اقتصادی در استان خراسان شمالی

اعــام رئیــس جمهــوری در شــیروان مبنی بــر کاهش نرخ بیــکاری به 1۰.8 درصدی کشور و استقبال پرشور مردم این شهر از رئیــس جمهوری، نشــان داد آنچه مقامهای امریکایــی فشــارهای ســنگین و همــه جانبــه علیــه ایران میخوانند، نتوانســته اســت خللی در برنامههــا­ی اجرایــی دولــت و رویکرد ملت نســبت به دولــت و نظام ایجاد کنــد. به همین دلیل بود که حجتاالسام حسن روحانی بارها در ســخنان خود، این واقعیتها را به دشمنان ملت ایران گوشــزد کرد و ضمــن تأکید بر اینکه همــه ایــن پیشــرفتها­ی اقتصادی در شــرایط تحریــم، ناشــی از همــکاری و هماهنگــی همه بخشهــای کشــور و ملــت بوده اســت، خطاب به امریکاییها گفت که شــما نخواهید توانست ملت و دولت ایران را به زانو دربیاورید.

دیــروز همزمــان بــا میــاد امــام رضــا(ع) حجتاالســا­م حســن روحانی در دومین سفر اســتانی خود به خراســان شــمالی وارد بجنورد شــد. او در فرودگاه این شــهر، هدف از ســفر به این استان را پیگیری اجرای مصوبات سفر اول خــود به اســتان در ســال 94 عنــوان کــرد و ابراز خرســندی کــرد کــه اکثــر مصوبــات ســفر قبلی بــه اســتان اجرایــی شــده و در این ســفر اجرای مصوبات باقیمانده را پیگیری خواهد کرد.

ایــن ســفر در حــوزه آب، بــرق، صنعــت و کشــاورزی در شــهرهای مختلــف اســتان افتتاحهــا­ی مهمــی را بــه دنبــال داشــت، از جملــه افتتــاح دو واحــد ۰۶1 مگاواتــی بخــار

نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان که بــا حضور رئیس جمهوری به بهرهبرداری رسید. روحانی درعین حال به مردم این استان وعده داد که تا پایان دولت دوازدهم، دو پروژه مهم دیگر این استان، شــامل اتصال بزرگراه بجنورد به گرگان و اتصال به شــبکه ریلی کشور از طریق راه آهن جوین- اسفراین هم به بهرهبرداری میرسد.

■ اســتقبال پرشــور مــردم شــیروان از رئیــس جمهوری

روحانــی پــس از ورود بــه بجنــورد، راهــی شــیروان شــد. بــه رغــم فضاســازیه­ای مغایر منافــع ملی برخــی رســانهها کــه از منابع ملی ارتــزاق میکننــد، مــردم اســتان در شهرســتان شــیروان به گونهای پرشــور و پرشکوه از روحانی استقبال کردند.

بــه گــزارش پایــگاه اطاعرســان­ی ریاســت جمهــوری، روحانــی در جمــع مردم اســتان با بیان اینکه ۴1 ماه اســت ســختترین تحریم را به ایران تحمیل کردند اما مقاومت ملت آنان را در همــه صحنههــای بینالمللــ­ی شکســت داد، خطــاب بــه مــردم اســتان گفت کــه امروز (یکشــنبه) ۰1هــزار و ۰۰۵ میلیــارد تومان پروژه در اســتان خراســان شــمالی افتتــاح خواهــد شــد، ضمن اینکــه مجموعه اعتبــارات دولتی، صندوق توســعه ملی و نهادهای غیردولتی در این ســفر هم 5 هزار و ۰۰5 میلیارد تومان برای توسعه خراسان شمالی خواهد بود.

او همچنیــن خطاب به ملت ایران درباره دشــمنان خارجــی و منتقــدان داخلی دولت

گفــت: اگــر کســی امروز ادعــا کند کــه در اراده ملت ایران در ســایه این فشارها تزلزل ایجاد شــده، قطعــاً ایــن ســخنی نــاروا، ناصحیح و دروغ اســت و اگــر امــروز کســی مدعــی شــود کــه در ایران اســامی، نظــام، ملــت و دولت ناکارآمد اســت و نتوانسته به مشکات مردم توجه کند، بیتردید این ســخن نیز ناصحیح و ناروا است.

■ آمارهایــی برای تبیین عملکــرد مثبت دولت در دوره تحریم

روحانــی بــا اذعــان بــه اینکــه مــردم ایــران بــا مشــکاتی مواجــه بــوده و در شــرایط بســیار ســختی زندگــی میکننــد، تصریح کــرد: برغم همه این مشــکات ملت ایران دست در دست یکدیگر و در کنار هم ایســتادها­ند و از مشــکات عبــور خواهنــد کرد و این یک ســخن شــعاری و تبلیغاتی نیســت، بلکه مبتنی بــر آمار و دالیل منطقی است.

او در تبییــن ایــن گــزاره خــود، گفــت: در 14 ماهی که فشــار تحریمها تشــدید شــده اســت، بدهی خارجی کشورمان کاهش یافته است. به نحوی که در ســال 69، رقمی حدود ۲1 میلیارد و ۰۰4 میلیــون دالر بدهــی خارجــی داشــتیم و امــروز رقــم بدهــی خارجی کشــورمان بــه 9.5 میلیارد رسیده است.

رئیــس جمهــوری ایــن امــر را موفقیــت و پیــروزی ملت ایــران دانســت و گفــت: این امر نشــان میدهــد علیرغم ســختیها، به ســمت بیگانــگان و صندوقهــای بینالمللــ­ی دســت دراز نکردیم و روی پای خود ایستادیم.

او همچنیــن بــا طرح این پرســش کــه آیا در طول یک ســال گذشــته علیرغم تمام فشارها، رقــم اشــتغال در کشــورمان افزایــش داشــته اســت، اظهــار کــرد: از ســال گذشــته تــا امــروز بیــکاری براســاس آمــار کاهش یافته اســت، به نحــوی که آمــار بیــکاری در ســال گذشــته 1۲.1 درصــد بود و امروز 1۰.8 درصد اســت و در بهار امســال نســبت به بهار ســال گذشــته 1۲3 هزار اشتغال ایجاد شــده است و این در سایه تاش همــه مــردم، اعــم از صنعتگــران، کارآفرینان، کارگران، کشاورزان و جوانان است که توانستیم اشتغال را افزایش داده، زمینهای کشاورزی را آباد کنیم و در گندم خودکفا شویم.

او بــا بیان اینکه دولت در جریان این ســفر تصمیــم گرفته کــه 811 میلیــارد تومان، طرح و پــروژه را در اســتان آغاز کند، گفت: در ســفر قبلــی هیــأت دولــت در ســال 94 وعدههایــی داده شــد کــه بخشــی از آن اجرایــی شــده و تعــدادی از پروژهها نیمه کاره اســت، اما رقم اعتبار وعده داده شده که 5۲6 میلیارد تومان بــود افزایــش داشــته و ۰87 میلیــارد تومــان اعتبــار پرداخــت شــده اســت و در ایــن ســفر تــاش خواهیم کرد کــه پروژههــای نیمه کاره تکمیــل و بــه بهرهبرداری برســد. او همچنین از اختصــاص 7 میلیــارد تومان بــرای تکمیل استادیومها و در حوزه ورزش استان خبرداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.