یارانه‌نان‌حذف‌نم‌یشود

در زمان مکاتبه برجامی برای مبادله زندانیان، جیسون رضاییان بازداشت نشده بود

Iran Newspaper - - News -

گروهسیاسی/سخنگویدولت­بخشهایی از جزئیات مصوبه اصاح ساختار بودجه در جلســه شــورای هماهنگــی را تشــریح کرد. برنامههایی که هدف از آن جلوگیری از نوســانات اقتصادی کشــور عنوان شــده اســت. علــی ربیعــی کــه روز گذشــته در نشســت خبــری بــا خبرنــگارا­ن ســخن میگفت، ضمن تکذیب هرگونه دخالت دولت در پرونده نجفی، خبر حذف یارانه نان را تکذیب کرد و درباره پرونده جیسون رضاییان و سریال گاندو نیز گفت در زمان مکاتبات برجامــی برای تبــادل زندانیان، رضاییــان هنوز دســتگیر نشــده بــود که به این ترتیب، اســاس داستانپردا­زی در این سریال تلویزیونی زیر سؤال میرود. ■ جزئیاتاصال­حساختاربود­جه

بــه گــزارش ایرنــا، ســخنگوی دولت با اشــاره به اصاح ســاختار بودجه کشور که در جلســه هماهنگی ســران قــوا تصمیم گیــری شــد، بــا بیــان اینکــه ایــن اصــاح ســاختار یک هــدف اولیه و هــدف فوری و دراز مــدت دارد؛ هدف فــوری آن را دوری اقتصاد کشــور از نوســانات قیمــت نفت و هدف درازمــدت آن را ثبات اقتصاد ایران دانســت. او اصــاح ســاختار بودجــه را به نفــع مــردم و در جهــت بهبود معیشــت مردم بویژه برای دهکهای پایین جامعه و روان ســازی اقتصــاد کشــور و رهانیــدن اقتصاد از نوســانات دانســت و بیــان کرد: منظــور از اصاح ســاختار بودجه، تنگتر کردنبودجهن­یست،یکزماناینم­فهوم بــرای اقتصاد مقاومتی نیز مطرح بود، اما مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی افزایــش تاب آوری اقتصادی است.

ســخنگوی دولــت یکــی دیگــر از بحثهــای مهم اصــاح ســاختار بودجه را اصاح ســاختار نظــام مالیاتــی و نظام تأمیــن اجتماعــی برشــمرد و گفــت: در نظام مالیاتی باید از افــرادی که برخوردار هستند دریافتهای بسزایی داشته باشیم و بــه افرادی که نیازمند هســتند، در نظام تأمیناجتما­عیخدماتعمو­میبیشتری ارائه کنیــم. او در همین زمینه اضافه کرد: بــرای ذینفعــان بهزیســتی و مددجویــان امســال افزایش ۱000 میلیاردی داشتیم و این مقدار به 2 هــزار و 700 میلیارد تومان رســید و احتســاب فــرد دیگــر بــا ضریــب خانواده محاسبه میشود. ربیعی در ادامه توضیحــات خــود دربــاره اصاح ســاختار بودجه،بابیاناینک­هکمیتههایک­ارشناسی متشــکل از مرکــز پژوهشهــای مجلس، نمایندگان قوه قضائیه و سازمان برنامه و بودجــه و وزارت اقتصاد و دارایی، صمت، جهــاد کشــاورزی و بانک مرکــزی 4 ماه در ایــن زمینــه و در زمینــه ســوخت فعالیت میکننــد، ادامــه داد: موضــوع ســوخت جزئــی از یــک کل اســت. طــرح اصــاح ســاختاری بودجه شــامل ۴ محور اساسی چــون درآمدزایی پایــدار، هزینهکــرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصاحات نهادی و نظام بودجهریزی را در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رساندیم. او با بیان اینکه موضوع ســوخت به درآمدزایی پایدار برمیگردد، گفت: یکی از برنامهها، اصاح یارانههای پنهان سوخت و انرژی است و برنامه دوم یکپارچــه ســازی نظــام مالیاتــی و تأمین اجتماعی است. هرکدام از این محورها ۳ یا ۴ برنامه دارند.

ربیعــی افــزود: اصــاح ســاختار نظام بانکــی قباً پیــش بینی نشــده بــود که در جلســه روز شــنبه این اصاحات پیشنهاد شــد. همچنیــن اصــاح سیاســتهای حمایتــی را داریــم کــه دهکهــای پاییــن چگونــه بیشــتر برخــوردار شــوند و نوعــی مبــارزه با فقرزدایی را هم در این برنامهها قــرار گرفتــه اســت. ســخنگوی دولــت همچنیــن از اصــاح الیحــه مربــوط بــه فعالیــت صندوقهای قرضالحســن­ه در دولــت خبــرداد و در بیان دلیــل آن گفت: صندوقهــای قرضالحســن­ه و بعضــی مؤسســات اعتبــاری مســیرهایی را رفتند کــه عــدم تعادلهــای اقتصــادی را بــه دنبــال داشــت. اما امــروز در دولــت برای تقویــت نقــش نظــارت بانک مرکــزی بر ایــن صندوقها الیحهای تصویب شــد که تقدیم مجلس میشود تا این صندوقها اطمینــان بخشتر فعالیت کنند و از ســوء اســتفادهه­ای احتمالــی جلوگیری شــود. وی اضافه کرد: در جلســه دولت رسیدگی بــه مشــکات ســیلزدگان بررســی شــد و ۳ هــزار میلیــارد تومــان تســهیات ارزان قیمت برای جبران خســارات و بازســازی زیرساختهای آسیب دیده ناشی از سیل را بــرای وزارتخانهه­ــای جهــاد، صمــت و ســازمان بنــادر و بنیــاد مســکن انقــاب اسامیاختصا­صدادیم. ■ امکانسوءاس­تفادهازتحر­یم دیگروجودند­ارد

در ادامــه ایــن نشســت، خبرنــگاری از نگرانــی مــردم بــرای تکــرار تجربههای منفی گذشته در دورزدن تحریمها پرسید. ربیعــی در ایــن باره گفت: درســت اســت که امریکاییها تجــارب تحریمهای قبلی را داشــتند که ما را تحریم کنند، اما ما هم تجــارب تحریــم دور قبــل را بــرای شــکل نگرفتــن باندهایــی کــه بخواهنــد از پــول مردم جیب خودشــان را پر کنند،داشتیم و در این باره تدابیر بسیاری اندیشیده شده است. سخنگوی دولت با اشاره به اتفاقاتی کــه در دولــت گذشــته در حــوزه نفــت رخ میداد، اضافه کــرد: اطاعات دقیق دارم که بــا همکاریهایی که بین دســتگاهها­ی اطاعاتــی امنیتــی و وزارت نفــت صورت میگیرد، قطعاً شرایطی که بتوانند مانند گذشــته از تحریم سوء استفاده کنند، دیگر به وجود نخواهد آمــد و تمام تاش آقای زنگنه هم در این جهت دنبال میشود.

ربیعی گفت: عاوه بر پایینآمدن نرخ تورم، نرخ رشد تولید صنعتی و کشاورزی مــا در دو ماه اخیر بهبود پیدا کرده اســت. ۸۱ ماه ســختی داشــتیم ولی ۴2 ماه رو به بهبودی را خواهیم داشت. ■ دولتدرپرون­دهنجفیدخال­تندارد

از ســخنگوی دولت پرسیده شد برخی مدعی شــده انــد از ســوی دولــت در روند پرونده محمدعلی نجفــی دخالتهایی صورت گرفته اســت. ربیعی پاسخ داد: ما به تفکیــک قوا و اینکه دولــت در هیچ امر قضایــی نباید دخالت کنــد معتقدیم. در موضــوع آقای نجفی هــم از طرف دولت هیچ گونــه اعمال نظــر و دخالتی صورت نگرفته است. زیرا در اینجا حقوق انسانها مطــرح اســت و بایــد بگذاریــم دســتگاه عدالــت و قضا کار خــودش را انجام دهد. ربیعی درباره بازداشت فریبا عادلخواه که گفته میشــود تبعه ایران و فرانســه است نیزگفت:اطاعیدراین­زمینهندارم،خبر را شــنیدم و نمیدانــم چه کســی و به چه دلیلی وی را بازداشت کرده است. ■ بیارتباطید­ستگیریرضای­یانبابرجام

ســؤال دیگــر از ربیعــی درباره ســریال «گانــدو» و تبــادل «جیســون رضاییــان» و ارتبــاط آن بــا ســاخت ایــن ســریال بود. ســخنگوی دولــت با بیــان اینکــه پیشتر محمــود واعظــی رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در ایــن بــاره موضع گرفــت، از همــگان خواســت یــک ســریال را در حــد یک سریال بررسی کنند. باوجود این، او در پاسخ به اینکه فکر نمیکنید برای ساخت برخی برنامهها و مستندهایی که محتوای سیاســی و امنیتــی دارد نهادی باالدســتی باید بــه محتوای آنها نظــارت کنند اظهار کرد: ژانرهایی که اطاعاتی است معموالً علیــه یــک کشــور خارجی اســت، امــاًاگر خیلــی این ژانرها عمیق شــود معموال در این ســریال ها یک گروه در داخل هســتند کــه علیــه ناســالمها کار میکننــد، اما کل سیستم را سالم نشان میدهند و همیشه ایــن وجــود دارد. وی بــا بیــان اینکــه البته مســائلی که به امنیت ملی مربوط اســت باید درباره آنها خوانشــی عینــی و واقعی صــورت بگیــرد، ادامــه داد: یک بــار آقای روســتایی و ســاداتیان را دیدم که ناراحت بودند فیلمشــان را به خاطر تعبیری که از زحمتکشاننی­رویانتظامی­داشتندباید تغییر دهنــد. امیدوارم همــه، ماحظات منافع ملی را داشته باشند.

ایــن را بگویم زمانی که بحث زندانیان در مکاتبــات برجام مطرح میشــد، اصاً جیســون رضاییــان خبرنــگار امریکایــی دستگیرنشده­بود. ■ الیحهجدیدد­ربارهمالیا­تتهیهمیشود

ســخنگوی دولت در پاســخ به ســؤالی مبنــی بــر حــذف ســه دهــک از دریافــت یارانهها گفــت: در خبرها آمــده بود یارانه نــان حذف شــده اســت، که ایــن موضوع به هیچ عنــوان صحت نــدارد و یارانه نان حــذف نخواهــد شــد، آنچــه اتفــاق افتاد برای آردهای صنعتی بود. او درباره اینکه اظهــارات وزیــر اقتصــاد دربــاره طراحــی بســته حمایتــی و ارائــه آن بــه دولــت نیز گفــت: ۸ هــزار و 00۴ میلیون تومــان برای سیاستهای اجتماعی پیشبینی کردیم کــه ایــن بودجه برای اقشــار خــاص مانند زنان سرپرست خانوار و مددجویان در نظر گرفته شده اســت. طبق آخرین آماری که دارم ۱۱ میلیون نفر مشــمول دریافت این بســتههای 00۳ هزار تومانــی بودند که در ماهمبارکرم­ضاندادهشد.ربیعیدربار­ه حذف ســه دهک از دریافت یارانهها نیز با بیاناینکهد­رسالهای۴۹و­۵۹پنجمیلیو­ن نفر از سه دهک حذف کردیم، اظهار کرد: برنامهجدید­ینیستوهمان­برنامهقبلی اســت. ربیعی در بخش دیگری از سخنان خــود از تــاش دولت بــرای تدوین الیحه «مالیاتبردر­آمدفعالیته­ایاختالزا» خبر داد و افزود: حرکت پولهای سرگردان که نتیجه ســالها افزایــش نقدینگی بوده اســت میتواند بخشــی از اقتصاد کشور را دچارمشکلکن­د.

ایــن الیحــه میتوانــد مانــع ایــن گونه فعالیتها شود و حرکت پول در اقتصاد و بازار را منطقی کند که به نفع همه اســت. ایــن الیحــه در هفتههای آینده در دســتور کار دولت قرار میگیرد. ســخنگوی دولت همچنین با اشاره به روز محیط بان اعام کــرد: از ۳2 تیــر مــاه ارائــه بیمــه تکمیلی بــه محیــط بانــان آغاز شــد و تجهیــزات و تکنولوژیهـ­ـای مدرن بــرای محیط بانان خریداری شده است.

ربیعی درباره تشکیل بخش بازرگانی در وزارت صمــت هــم گفــت: اختیــارات حوزه بازرگانــی وزارت صمت و همچنین اختیــارات بخــش بازرگانــی وزارت جهاد کشــاورزی بــه قائــم مقــام وزیــر صنعت، معدن و تجارت تفویض شد، در حقیقت هماهنگــی باالیــی میــان وزیــر جهــاد کشاورزی و وزیر صمت ایجاد شده است.

او با بیان اینکه مهمترین مسأله، خرید بــه موقــع، توزیــع و نظــارت بــر قیمتها اســت، تصریح کرد: قطعاً با این تصمیم وضعیتبهتری­نسبتبهگذشت­هخواهیم داشت؛ نتیجه اولیه این تصمیم این است که با هماهنگیهای صورت گرفته نسبت موجودی برخی اقام و کاالها در انبارهای ما، 0۵ درصد بیشــتر از سه ماهه اول سال گذشتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.