پیامهایاست­قبالازروحا­نی درسفرهایاس­تانی

Iran Newspaper - - News -

ســفرهای اســتانی رئیــس جمهــوری و هیــأت دولــت بــه اســتانها، تأثیــری بســزا در توســعه شــهرها و اســتانهای مختلــف کشــور دارد، بویــژه مناطقــی کــه از مرکز کشــور دور هستند یا در سالهای گذشته طرحهای توسعهای کمتری در آنها اجرا شــده اســت. این سفرها باعث میشود که در عالی ترین سطوح اجرایی، نیازهای استانها بررسی و تصمیمات مقتضی درباره آنها گرفته شود. کما اینکه پیش از سفر اخیر رئیس جمهوری و هیأت همراه به اســتان خراســان شمالی، چه در جلسات کارشناسی و چه در جلسهای با حضور رئیس جمهوری، نقاط ضعف و قوت استان بررسی و برای توسعه آن تصمیماتی گرفته شد. اهمیت دیگر این سفرها در این واقعیت نهفته است که به دلیل شــکلگیری یک انســجام و همجهتی میان مقامهــای عالی و میانی با مقامهای اســتانی، نســبت به پروژههای مهم استانها، در سطوح کان و خرد تصمیمگیری میشــود. این برنامهریزی­ها ســبب خواهد شــد تا پروژههای مورد نیاز اســتانها با سرعت، کیفیت و شتاب بیشتری اجرایی شود. فیالمثل در سفر روز گذشــته رئیــس جمهــوری به خراســان شــمالی، در زمینه برخــی ردیفهای ملــی بودجــه تصمیماتی گرفته شــد که اگر این ســفر انجام نمی شــد، امروز این موفقیتهــا برای اســتان حاصــل نمیشــد. از جمله اینکــه تا پیــش از این برای برخــی طرحهــا تنهــا 40 درصد اعتبارات تخصیص داده شــد، اما با ســفر رئیس جمهوری به استان، 0۱۱ درصد اعتبارات تخصیص پیدا کرد. همچنین طرحهای ســرمایهگذ­اری، مثاً ما دو پروژه در ســفر قبلی آقای رئیس جمهوری کلنگزنی کردیــم کــه همــان کلنگزنی باعث شــد که ایــن دو پــروژه پیگیری شــود و امروز در اســفراین به بهره برداری برســد. ســفر قبلی در سال 4۹ انجام شــد و ظرف 4 ســال ما امروز شاهد بهرهبرداری شــرکت فوالد اسفراین هستیم که واحد ذوب و شــمش آن راهاندازی شــد و طرح نورد که کلنگزنی شــده بود و شــرکت دیگری در همیــن شــهر که کلنگزنی شــده بود امروز به بهرهبرداری رســید، با اشــتغال 5۳4 نفــر و 400 نــوع محصول تولید میکند برای صنایع نفت و گاز کشــور، برای صنایع خودروسازی کشور، برایًصنایع هوافضا. هرچند برخی مدعی هستند این ســفرها بی تأثیر است، اما اتفاقا عکس این قضیه صادق است. دستکم درباره اســتان خراســان شــمالی، میتوان شــهادت داد که پروژههای مهم با سفر آقای روحانی ســرعت گرفت، امری که قطعاً برای ســایر سفرهای استانی نیز میتوان مصادیقی برای آن ارائه کرد. روز گذشته دو واحد صنعتی در شهرستان اسفراین به بهرهبرداری رســید که چهار ســال پیش زمینی خالی، خشــک و لــم یزرع بود. اما ســفر گذشــته رئیس جمهوری به استان که در ســال 4۹۳۱ رقم خورد، کلنگ این پروژها به زمین زده شد و با پیگیریهای صورت گرفته برای اجرای وعدهها، روز گذشــته ایــن دو کارخانــه با حضور دکتــر امیری، معاون امــور مجلس رئیس جمهــوری به بهرهبرداری رســید. دســتکم یکــی از این کارخانهها 5۳4 شــغل ایجــاد کــرده و 400 قطعــه محصــول تولید میکند. طرح توســعه ایــن پروژه هم کلنگزنی شــده که برای آن نیز 200 میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده و دولت هــم تعهد کرده بود پســت برق و خط انتقال برق آن را از محل زیرســاخته­ای تبصره ۸۱ انجام دهد. اگر این سفر انجام نمیشد، این امکان برای سرمایه گذار وجود نداشــت تــا 00۱ میلیــارد تومان برای پســت و خط انتقال یا حق انشــعاب شبکه برق سرمایهگذار­ی کند. از بعد سیاسی، به ویژه در زمینه سیاست خارجی نیز این ســفر به دنیا نشــان داد که مردم با همه فشــارها و سختیهایی که امریکا بانــی و باعث آن اســت، همچنان فشــارهای خارجــی را تحمل کــرده و قویتر و منســجمتر از پیش پــای دولت و نظام خود ایســتادها­ند. ایــن واقعیت بخوبی از اســتقبال گســترده مردم اســتان از رئیس جمهــوری و هیأت همــراه نمایان بود. مردم با اســتقبال محکــم از رئیس جمهوری و دولت، در واقع از نظام اســتقبال کردند و نشان دادند که همچنان در صحنه بوده و باوجود مشکاتی که ترامپ و هم پیمانان آن باعث آن بودهاند، همچنان دل در گرو این نظام دارند. به عبارت دیگر این استقبال نشان داد که هدف امریکا مبنی بر شوریدن مردم یا حضور در خیابانها علیه نظام به دیوار خورده و آنان درمییابند که مقابل این مردم، راهی جز مذاکره، تصحیح اشــتباهات و برقراری ارتبــاط از راه خرد، راه دیگری ندارند. در بعد سیاســت داخلی و اقتصادی نیز بهرهبرداری از پروژههای متعدد در این ســفر استانی، نشــان داد که دولت، ملت و نظام همچنان در راستای خوداتکایی و استقال کشور حرکت میکنند. افتتاح کارخانه فوالد اسفراین یا نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، حاکی از این واقعیت روشن است که به رغم تحریمهای شدید، میتوان با ســرمایهها و فناوریهای بومی همچنان مســیر توسعه را پیمود و این بهترین پیام مقاومت ملت ایران به جهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.