سؤال مطهری از دستگاه قضایی

Iran Newspaper - - News -

شــنیدیم کــه، علــی مطهــری درخصــوص دفاعیــه و جلســات دادگاه محمدرضا خاتمــی گفت: دفاعیه آقای محمدرضا خاتمی بــرای دادگاه را خواندم. متنی قوی بود، اما مهم این اســت که دادگاه ارادهای برای بررســی ادعا و مدارک و اســناد ایشــان نداشت و حرفشان این بود که مالک ما نظر شــورای نگهبان است که صحت انتخابات را تأیید کرده. سؤال این است که اگــر قرار بر عدم بررســی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشــکیل دادنــد. به گــزارش جماران، نماینده تهران در مجلــس با بیان اینکه صرف اظهار عقیده نباید موجب محاکمه شود، اظهار داشت: اگر کسی امروز ادعا کرد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و آنگاه دست به اقدامات عملی مانند تخریب و آســیب زدن به اموال عمومی زد، او باید محاکمه شــود، اما صرف اظهار نظر نباید موجب احضار و محاکمه و مجازات شود؛ لذا برخوردی که با آقای محمدرضا خاتمی شد از اساس غلط و غیر ضروری بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.