ایران برای اردن واگن و خط آهن میسازد

Iran Newspaper - - News -

ســعید رســولی، مدیرعامل راهآهن از تعامــل راهآهنهای ایــران و اردن در حوزه خدمات فنی-مهندســی و توســعه زیرســاخته­ا و تولید نــاوگان برای اردن خبــر داد. وی ادامــه داد: سیاســت مــا در دوره جدید مدیریت شــرکت راهآهن، تنشزدایی با اعضای اتحادیه ،UIC تعامل با کشورهای همسایه و ایجاد ظرفیت بیشتر برای ترانزیت ریلی است./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.