راهاندازی سامانه ملی امالک و اسکان تا آخر سال

Iran Newspaper - - News -

عباس فرهادیــه، مدیرکل ســرمایهگذ­اری و اقتصاد مســکن، برقرارنشــ­دن مالیات بر خانههــای خالی را ناشــی از فقدان اطالعات دانســت و گفــت: اگر همراهی الزم صــورت گیرد، این سامانه تا پایان امسال راهاندازی میشود. وی به تصویب قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در سال ۴۹ و موظف شدن وزارت راه و شهرســازی برای ایجاد ســامانه ملی امالک و اسکان کشور در مدت ۶ ماه با هدف شناسایی و رصد خانههای خالی و اخذ مالیات از آن گفت: علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از ۲۴ ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال ۴۹ بر میگردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است. فرهادیه گفت: برای اجرایی شــدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده و دادســتانی کل کشــور نیز برای حل مشکالت و هماهنگی اخذ اطالعات، ورود کردهاست./صداوسیما

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.