کار با کودکان مشکالت را چند برابر میکند

Iran Newspaper - - News - حسینعلیبین­وایی کارگردان

نمایــش «ریــزه میزه فســقلی» بــه کارگردانی حســینعلی بینوایــی کــه بــه تهیهکنندگـ­ـی مؤسســه فرهنگــی و هنری تماشــاگه شــهر هنــر تولیــد شــده بــه مــدت ٠۱ شــب در فرهنگســرا­ی انقالب اســالمی اجرا شــده و هماکنون تــا پایان مرداد مــاه 8۹ (از سهشــنبه تا جمعه هر هفته) ســاعت ۹۱ در تماشــاخان­ه کانــون فرهنگی تربیتی سبحان در خیابان پاسداران در حال اجراست. تئاتر تقلید یا نمایشــی از زندگی اســت که برای ســایرین اجرا میشود و در فرهنگ و هنر هر دورهای وجود داشته و دارد. تئاتر میتواند بهترین ابزار برای فعال و ســالمت نگه داشــتن کودکان باشــد. میتواند احساس اعتماد به نفــس و توانایی ســخن گفتن در جمــع را افزایش دهد و آرامشــی را بــرای بچهها به وجــود بیــاورد. کار تئاتر برای کودکان بســیار ســختتر از تئاتر برای بزرگســاال­ن اســت. بخصــوص وقتی که تعــدادی از بازیگران نمایش را کودکان شــکل میدهند، این مشــکالت چند برابر میشــود. چون از یک ســو نیاز است که یک نفر برای آمدن و رفتن، کودک بازیگر را همراهی کند و از ســویی مشــکل ضعیف بودن جســمی کودکان اجــازه نمیدهــد تمرینات ســخت و طوالنــی را تحمل کند. همینطور مشــکالت مدرســه، ترافیک، بیماری و درگیریهــا­ی کاری والدین از دیگر مواردی است که در به روی صحنه بردن تئاتر کودکان نقش دارند.

نمایش «ریزه میزه فســقلی» با بازنویسی بسیار جدی بر اساس نوشتهای از «رنــه او ویــال نــووا» (نویســنده فیلیپینی) نوشــته شــده و پــس از چهار ماه تمریــن در قالبــی شــاد و موزیــکال بــه روی صحنــه رفته اســت. «ریــزه میزه فسقلی» داستان ملخی را روایت میکند که کوچک است و خام و بیتجربه، بنا به ســفارش مادرش بــه دنبال کارکردن و پیدا کردن آذوقه زمســتانیا­ش مــیرود. او در برخورد بــا ملخ بزرگ که بازیگوش و بیخیال اســت و زندگی مرغ، جوجه، شــاهین و در پایان مورچهها راه درســت زندگــی را پیدا میکند و .... در ایــن نمایــش 5 کودک 6( تا 11 ســاله) و 5 جوان نقشآفرینی کردند و به جز دو نفر که تجربه اندکی داشــتند، بقیه بازیگران اولین کار نمایشیشان را تجربه کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.