خیزامریکا برایتحریمت­رکیه

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان / در حالــی کــه صبــح دیــروز یکشــنبه پنجمیــن محموله قطعــات ســامانه دفــاع موشــکی اس 400 وارد ترکیه شــد، بلومبرگ در گزارشــی از تالشهــای دولــت واشــنگتن بــرای اقدامــات تنبیهــی علیه دولت آنکارا خبر داد و نوشت، تیم مشاوران ترامپ بسته تحریمی علیــه ترکیــه را آمــاده کردهانــد و منتظــر تأییــد دونالــد ترامــپ، رئیسجمهوری­امریکاهستن­د. بلومبرگ این گزارش را با استناد به اظهارات مقامات آگاه که نخواستند نامشان فاش شــود، نوشت و ادامه داد، دولت واشــنگتن تمایل دارد تا پایان روز دوشنبه (امروز) که سالگرد کودتای نافرجام ترکیه است، دست نگه دارد و از روز سهشــنبه با جدیت این مســأله را پیگیری میکند. یائیر الپید، رئیس حزب میانه رو و لیبرال «آینــده» رژیــم صهیونیســت­ی در توئیتی نوشــت: امریکا باید قرارداد «اف ۵3» با ترکیه را لغو کند. امریــکا در حالی خود را برای تحریم متحد خود در ناتــو آماده میکند که در داخــل ترکیــه اتفاق نظــر ملی بر سر ضرورت امنیتی سامانه اس004 روســی وجــود دارد و دیــروز کمــال قلیچداراوغ­لو، رهبر بزرگترین حزب مخالفدولتن­یزازآنحمای­تکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.