روز کباب

Iran Newspaper - - News -

دیــروز روز جهانــی کبــاب بود! وقتــی چند نفــری دربــارهاش نوشــتند بقیه تعجب کردند و گفتنــد «مگه کباب هــم روز داره؟!» اما بالفاصله حرف زدن درباره این غذای خوشــمزه و دوســت داشتنی آغاز شد.

غیــر از کســانی کــه بــه طنــز دربــاره ایــن روز مینوشــتند اهالــی شــهرهای مختلــف ویژگــی کبابهــای شــهر و منطقهشــان را یــادآوری و بــر ســر آن بــا اهالی بقیــه شــهرها کل کل میکردند. در کنــار اینها کســانی هم بودنــد که به همیــن بهانــه دربــاره گرانــی گوشــت و اینکه بســیاری از خانوادهها دیگر امکان خوردن این غذا را ندارند مینوشتند.

ایــن نوشــتهها را دربــاره روز جهانــی کبــاب بخوانیــد: مریــم حیــدری: «روز جهانــی کبابــه ولــی دریــغ از یــه ســیخ کباب»، عسل عزت طلب: «بله مردم پول ندارند گوشــت بخورند روز کباب مبارک!»، کاسب: «روز جهانــی کبــاب رو بــه الســتیک فروشــیهای­ی کــه الســتیک با برنج ســرو میکنن به اسم چلو کباب ده تومنــی بــه مــا میندازن هــم تبریــک میگم»، سوبر: «روز کباب به کباب چنجه و سپس به کباب بختیــاری تبریک میگم»، دیمیتــری علیوف: «با این گرونی تــو روز جهانی کباب مگه تخم مرغ رو کبــاب کنیم بخوریــم»، گاهی در اختیــار: «باخت یعنــی اینکــه روز جهانــی کباب، رشــت نباشــی»، ارنســتو چــه ناگــوارا: «روز جهانــی کبــاب رو بــه خانــواده خــودم که ظهــر امروز اشــکنه تخم مرغ خوردیم تبریک میگم»، محمد: «ما تو روســتای مــادری مون جشــنواره کباب داریم، دو ســه هفته پیش هم برای دومین ســال برگزار شد. جشنواره کباب گرجی محله بهشهر رو گوگل کنید»، ملیحه بســتکی: «امروز روز جهانی کباب است... و قطعاً اهــل هــر کجــای جهان کــه باشــیم کبــاب محلی خودمــان را بهتریــن کبــاب دنیــا میدانیم...ولی خداییــش هیــچ جــا کبابش لــذت کبــاب لیمویی و کباب ماســتی بســتک را ندارد.»، ســیم خاردار: «مــی گن گیاهخوارا تو روز جهانی کباب به نشــانه اعتراض میرن تو اتاق درو رو خودشون میبندن تــا فرداش لــب به هیچــی نمیزنــن»، آن: «فک کنــم بــه مناســبت روز جهانــی کبــاب خورشــید گذاشــتتمو­ن رو باربیکیــو»، زوربــای ایرانــی: «روز جهانــی کبــاب خودش بهتریــن روز ســال میتونه باشــه»، آیام دیبــی: «چــرا روز کبــاب داریم ولی روز پســر نداریم؟»، شــیفت شــب: «دیدم در روز جهانــی کباب همتون عکس شیشــلیک و کوبیده گذاشــتید؛ خواســتم یــادآوری کنم کــه جگر و دل و قلــوه هــم جــزو کبــاب محســوب میشــن بیــاد اونهــا هم باشــیم. بعلــه!»، امیر ترک نــژاد: «روز جهانی کباب هم داریــم مثل اینکه! یکی دیگه از مشکالت بشریت هم حل شد خدارو شکر».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.