پدرتوپخانه­ایراندرگذش­ت

Iran Newspaper - - News -

امیــر ســرتیپ احمد ترکان، پــدر توپخانه ایــران و از قهرمانــان دفــاع مقــدس، روز گذشته به همرزمان شهیدش پیوست.

بــه گــزارش روابــط عمومی ارتــش، امیر تــرکان کــه بعــد از انقــالب اســالمی نقــش مؤثــری در نجــات مــردم و پاکســازی محــور بانه و سردشــت و ممانعت از ســقوط شــهر ســنندج داشــت، طی دو مرحلــه در مقاطع بســیار حســاس هشــت ســال دفاع مقدس، فرماندهی لشــکر ۸2 کردســتان را برعهده گرفت. مراســم تشــییع مرحوم امیــر ســرتیپ احمد ترکان، ســاعت هشــت صبــح امروز در مرکــز آموزش توپخانه و موشکهای نیروی زمینی ارتش در اصفهان، با حضور مسئوالن کشــوری و لشکری و ســاعت ۹ در خیابان ارباب با حضور مردم قدرشناس برگزار و ســپس پیکر آن مرحوم به ســمت گلســتان شهدا تشــییع و در باغ رضوان اصفهان آرام خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.