چارهجویی برای برجام در بروکسل

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ کشــورهای اروپایــی در نشســت شــورای وزرای خارجــه اتحادیــه اروپــا از ایران خواســتند به تمام تعهداتــش پایبند بماند. وزرای خارجه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا روز گذشــته در بروکســل گردهم آمدند تا درنشستی پیرامون توافق هســتهای ایران درباره نحوه مواجهه بــا گامهای عملی تهران مبنی بــر متوقــف کردن بخشــی از تعهدات هســتهایاش چاره جویــی کنند. این نشست کمی پس از آن برگزار میشود که ایران تحت تأثیر پروسه بازگشت تحریمها و اقدامات ناکافی اروپا برای بی اثر کردن این تحریمها اعالم کرد بخشــی از محدودیتهای­ی را که در برجام متعهد شــده بود کنار میگذارد. چنــان که کشــورمان در دو گام عملیاتی ابتدا از ذخایــر مجاز اورانیوم غنی شده عبور کرد و سپس درصد غنی سازی خود را از سقف برجام باالتر برد و حاال قرار اســت کمتر از دو ماه دیگر چنانچه با اقدام مؤثری از ســوی اروپا روبهرو نشود، مرحله سوم را اجرا کند.

ایــن در حالــی اســت کــه آلمــان، فرانســه و بریتانیا بــه عنــوان اعضای اروپایــی طــرف برجــام دســتکم در مواضع اعالمــی بارها بر لــزوم حفظ توافق هســتهای و پایبندی تهران به تعهــدات برجامیاش تأکید کردهاند. این ســه کشــور یکشنبه شب نیز در سالروز دســتیابی به برجام در بیانیهای مشــترک نسبت به خطر فروپاشی برجام هشــدار داده و اعالم کردند: «ما بــر این باوریم که زمان اقدام مســئوالنه، یافتن راههایی برای کاهش تنش و از ســرگیری گفت وگوها فرا رسیده اســت.» همچنین مقامهای اروپایی و وزرای خارجه این کشورها در مواضع جداگانهای نسبت به موضوع برجام موضعگیــری کردند. فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به تمرکز نشست بروکسل بر همکاری بینالمللی جهت حفــظ توافق هســتهای ایران، در حاشــیه ایــن نشســت گفت:«میخواهیم ببینیــم که چطور میتوان با همکاری کشــورهای عضو و همچنین شــرکای بینالمللی خود، توافق هستهای با ایران را حفظ کنیم و تمهیداتی را اجرا کنیــم که ایران به پایبنــدی کامل به برجام بازگردد، همــان گونه که آنها تا همیــن چنــد هفتــه و چند روز پیــش پایبند بودنــد.» ژان ایو لودریــان، وزیر امــور خارجه فرانســه نیز با این درخواســت که اروپا باید بــرای حفظ توافق هســتهای متحــد بماند، افــزود: «تهران بایــد از تصمیمش مبنــی بر عدم پایبندی به بخشهایی از برجام صرف نظر کند.»

جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس نیز در حاشیه نشست بروکسل تأکیــد کــرد که لندن نیز بــه نوبه خود تالش میکند از تنش بر ســر نفتکش حامل نفت ایران که آن را در جبلالطارق توقیف کردند، بکاهد. او در عین حــال با ادعای اینکه برجام «هنوز نمرده اســت»، توضیــح داد: «اگر ایران توافق را نقض کند و بگوید که ما این بخش از توافق را قبول داریم و بخش دیگــری را نه، برای ما قابل قبول نیســت زیرا توافــق باید بهطور کامل اجرا شــود.» میشــائیل روت، وزیر امور اروپایی آلمان هم کاهش تعهدات ایران را غیرقابل قبول خواند: «برای ما اکنون مهم است که همچنان در مذاکره باقــی بمانیــم و در راســتای تنشزدایی اقدام کنیــم. اتحادیــه اروپا در این زمینه مســئولیت ویــژهای دارد. از دید ملی و در راســتای منافع کل منطقه اســت کــه نگذاریم تمامــی منطقه بار دیگــر بی ثبات شــود.» این در حالی اســت که «گنگ شــوانگ»، ســخنگوی رســمی وزارت خارجه چیــن درباره اوضــاع پیچیــده مربوط به برجــام ابراز نگرانی کرد و از امریکا خواســت در اجرای توافق هستهای با ایران مانعتراشی نکند.

بیانیــه مشــترک اروپایــی و توصیــه طرفهــای توافق هســتهای بر لزوم حفــظ این توافق در حالی بود که ســید عباس موســوی، ســخنگوی وزارت خارجــه در واکنــش بــه آن، چنین گفت: «انتظــار ایران از شــرکای اروپایی، اتخــاذ تصمیمها و گامهای عملی در روند اجرایی شــدن توافق اســت و تا زمانی که آنها متعهد باشند، ما هم به همان میزان متعهد میمانیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.