پاسخ‌موسوی‌الری‌ به‌ادعای‌فرهاد‌نظری

Iran Newspaper - - News -

‌‌خبــر اول اینکه،وزیــر کشــور دولــت اصاحــات طی نامهای خطاب به رئیس ســازمان صدا و ســیما، با کذب خوانــدن ســخنان ســردار نظــری در برنامه شــبکه افق، خواســتار انعکاس نامــه خود در «برنامهای مشــابه» در «همان شــبکه» شــد. بــه گــزارش جمــاران، عبدالواحد موســوی الری در نامــه خــود خطــاب به علی عســکری اظهارات علیرضا زاکانی و فرهاد نظری ( فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سال ۸۷ )درباره صدور دستور ورود به کوی دانشگاه و برخورد با دانشجویان توســط وزارت کشــور وقت را کذب و خاف واقع دانسته و گفته که طرح این مسائل به این دلیل بود تا بر «اقدامات غیرموجه و فاجعه بار عوامل حادثه توجیه و بر آثار زیانبار تعرض به دانشــجویا­ن ســرپوش گذاشــته شود.» وی در نامــه خــود آورده اســت: «اینجانــب ضمن اظهار تأســف از این ســقوط اخاقــی، انتظار دارم طبق مقــررات و قوانین موضوعه کشــور در برنامهای مشــابه از طریق همان شــبکه این نامه را به سمع مخاطبان خود برسانید. انصاف خواهید داد که برنامههایی از این قبیل وجهه صدا و ســیما را بیش از پیش ملکوک نموده بر بلندی دیوار بی اعتمادی عامه مردم نســبت به این سازمان میافزاید صدا و سیمای جمهوری اسامی نباید تریبونی برای تحریف تاریخ، ترویج دروغ و نشر اکاذیب باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.