اهتمام‌به‌اجرای‌دستو‌رالعمل‌قضایی

Iran Newspaper - - News -

الزم به یادآوری است که قوه قضائیه می تواند با همیاری سایر قوا دست به اقداماتی بزند که حصول به این اهداف را تسهیل می کند در غیــر این صورت بدون ســازوکار الزم و بودجه مــورد نیاز و بدون حمایت تقنینی، وصول به این اهداف امر آســانی نخواهد بود. آقای رئیسی قبل از چیدمان مدیریتی و تدوین هر برنامهای، باید سازوکارهای الزم را در این خصوص فراهم کند و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر را هم به همراه داشته باشد. محــور دوم ایــن دســتورالع­مل مرتبط با اموری اســت کــه در اجــرای قوانین عادی مصــوب باید مدنظر باشــد. قانون آیین دادرســی کیفــری بهعنوان قانون شــکلی، ساختار مراجع قضایی و همچنین چگونگی فرآیند دادرسی را مشخص کرده است. طبیعتاً اجرای این قانون و تحقق اهداف مقرر در قوانین شکلی میسور نخواهد بود مگر آنکه با یک بازنگری جدید در خصوص شخصیت، سابقه، توانمندی و سامت قضــات اصاحاتی در مراجع قضایی انجام شــود و این تغییر با جابهجایی، ارتقا و تنزل میتواند صورت عینی و عملی به خود بگیرد. نظارت بر اجرای این قانون کلید حل چالش های موجود در قوه قضائیه خواهد بود. اجرای درســت این قوانین مسلماً موجب کم شدن زمان رسیدگی، مبارزه با اطاله دادرسی و صدور احکام منطبق با حقایق خواهد شد. ریاست جدید قوه قضائیه در برنامههای جدید باید با توجه به افزایش کمی اختافات و جرایم در کشور ساختار پرســنلی قوه قضائیه، قضات و کارمندان مورد نیاز را اســتخدام و با افزایش تعداد آنان سرعت دادرسی را در کنار دقت آن، تأمین کند. بنابراین بر این دو محور مرتبط به قانون اساســی و قوانین عادی خواهیم توانســت لوازم مورد نیاز برای وصول به اهداف را فراهم کنیم. محور ســوم این دســتورالع­مل، بحث رعایت کرامت انسانی اســت که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. واقعیت این اســت که از دیدگاه دینی و حتی غیر دینی و با لحاظ مواضع سیاسی تعریف مشابه و مورد وفاقی در این خصوص وجود ندارد. از مجموع تعاریف موجود رعایت کرامت انســانی یعنی اجرای تمام اصول و قواعد دینــی و اخاقی و انســانی برای تحقق عدالت برای هر فــرد، جلوگیری از تبعیض، احتــرام به ارباب رجــوع و برخورد با او در چارچوب ارزشهای انســانی و اجتماعی و دینی. مســئوالن کشــور میدانند که رعایت ارزشهای مربوط به کرامت انســانی مســتلزم داشتن یک روحیه سالم، آرامش خیال، تأمین معاش و مجموع شرایط مادی و معنوی که بسترساز احترام اشخاص باشد. باید واقع بین بود و انتظار داشــت که شــرایط موجود با مشــکاتی کــه هماکنون بر کشــور حاکم اســت زمینهای را فراهم کند که مردم در آن به تعادل روحی برســند. باید مردم را ستود که با وجود همه محرومیتها و مشکات کرامت انسانی را لحاظ میکننــد. باید با واقع بینی متوجه این موضوع باشــیم که کارمنــد و قاضی و ارباب رجوعی میتواند با تحمل و بردباری و رعایت اوصاف انسانی وظیفه خود را انجام دهد که پیش از آن توانسته باشیم نیازهایشان را رفع کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.