■ به هر حال آیا برای کم کردن فاصله خودتان با قشری از مردم که ممکن است چندان به اصول مورد نظر شما پایبند نباشند و اتفاقاً به هر دلیل کم هم نیستند، برنامهای دارید؟

Iran Newspaper - - News -

اگــر بتوانیم به اقشــار مختلــف بویژه نیازمندان، خدمات اجتماعی مناســب برســانیم، آنها هم به ســمت نیروهــای انقابی متمایل میشــوند. ببینید در لبنان چــون حزباهلل اهل ایثار، فــداکاری و خدمت صادقانه به مردم اســت حتی مســیحیان و اهل ســنت در انتخابات هم به گزینههای حزباهلل رأی میدهند. مردم کســی را میخواهند که به آنها خدمت کند. اگر درست خدمت کنیم، مردم هم قدردان خواهند بود. وقتی در زلزله کرمانشاه و ســیل اخیــر نیروهــای جهــادی و روحانیون به کمک مردم شــتافتند حتی کســانی که با نظام مشــکل داشــتند هم نگاهشــان تغییر کرد. ما باید با عمل و خدمت خالصانه این باور را در مردم به وجود بیاوریم که هدف کســب قدرت برای سوءاستفاده و ثروت اندوزی نیست بلکه فعالیت سیاسی زمینه ساز خدمت گسترده به جامعه، مبارزه با فساد و تاش برای سازندگی و پیشرفت کشور است، در این صورت غالب مردم با اعتقادات و گرایشهای گوناگون فکری و سیاسی اقبال نشان خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.