کاهش قیمت آهن آغاز شد

Iran Newspaper - - News - مرجان اسالمی فر خبرنگار

کاهــش قیمــت آهن از مــاه جاری آغاز شــده و این روند تا روز گذشــته ادامه داشــت و در این میان فعاالن بازار پیشبینی کردند که کاهش قیمت ادامه خواهــد داشــت و این امــر میتوانــد در نهایت باعث کاهش قیمت مســکن شود.

طــی ماههــای اخیر قیمــت محصوالت فــوالدی روند عجیــب و غریبی به خــود گرفتــه بــود، بهگونهای کــه شــاهد افزایش بیــش از 30 تــا 60 درصد در محصــوالت آهنی بودیم. این روند افزایشــی بهصورت مســتقیم بر فعالیت صنف ســازندگان مســکن و حتــی صاحبخانهها اثــر گذاشــت و قیمتها باال رفت.زمانیکــه قیمــت آهــنآالت بــاال رفت نوک پیــکان انتقادها به ســمت تولیــد و دالر نشــانه رفــت. فعــاالن این حوزه اذعــان میکردند کــه به جهت کاهش ســاخت و ســازها تولیدکنندگ­ان از حجم تولید کاستند و این امر باعث رشــد قیمتها شــده اســت. دالر هــم با نوســانهای­ی که داشــت توانســت بر قیمت آهن اثر بگذارد اما این تأثیر بسیار جزئی بود.رضا مرتضوی از مدیران ســایتهای فــروش آنالین آهنآالت گفت: «چند وقــت پیش میلگرد در هر کیلو 4 هزار و 650 تومان بود و اکنون قیمت آن به 4 هزار و 200 تومان رسیده اســت. این امر نشــان میدهد که قیمــت دالر و حفظ تولیــد منجر به کاهش قیمتها شــده اســت.»با کاهش قیمت آهنآالت پیشبینیای که مسئوالن از قیمت مســکن داشــتند محقق میشــود. در گفتوگوی کوتاهــی که با یکی از مشــاوران امالک داشــتیم، اظهار داشــتند: «قیمت مســکن کاهشی شده و از جهــش قیمتهــا فاصله گرفته اســت، این در حالی اســت که مســتأجران و خریــداران مســکن هیچ گونه کاهشــی را پیشبینــی نمیکردند.»وی گفت: «تولیدکنندگ­ان محصوالت فوالدی باوجود کاهش فروش از حجم تولید خود کم نکردند و از ســویی صادرات به کشــورهای همسایه را دنبال میکنند.»روز گذشــته طی تمــاس با فروشــندگا­ن آهــنآالت بــا پیشبینیهــ­ای متعددی روبــهرو شــدیم. برخــی از آنها میگفتند بــازار قابل پیشبینی نیســت چرا که بــازار ایــن بخش به سیاســت و نرخ ارز گره خورده اســت. گروهــی دیگر رکود در ساختوســاز و طرحهــای عمرانــی را دلیلی برای کاهــش قیمتها اعالم کردنــد و گفتند: وقتی تقاضا مســیر کاهشــی بــه خود میگیــرد تولیدکنندگ­ان قیمتهای پیشنهادی خود در بورس کاال را کاهش میدهند.

در این میان یکی از سایتهای فروش آنالین آهن در سایت خود نوشت: «از نخستین روز هفته بازار آهن با افت قیمتها و جو منفی آغاز به کار کرد. ایــن کاهــش باوجود افزایش قیمت شــمش در بورس کاال اســت. واحدهای تولیدکننده محصوالت فوالدی نرخ پیشنهادی فروش را بین 20 تا 0۷ تومان در هر کیلو با کاهش اعالم کردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.