عادتهایبد

Iran Newspaper - - News -

شــاید عجیب باشــد اما من در سراســر پنج ماهی که با دولت دونالد ترامپ کار میکردم، میخواســتم بهعنوان رئیس جمهوری در کارش موفق شــود. این یک سوگیری و تعصب سیاسی نیست. اگر هیالری کلینتون هم انتخاب میشــد باز هم میخواســتم موفق شــود. من فکر میکنم که این به معنای دوســت داشــتن کشــور اســت. برخوردهای من بــا رئیس جمهــوری ترامپ عصبانیام نمیکرد؛ ناراحت میشــدم، اما عصبانی نه. من شناخت خوبی از او و زندگــیاش نــدارم امــا بهنظــر میرســد کــه او از دیدن افــرادی مانند َهری هاول که یک رهبری قدرتمند توأم با عطوفت را نشان داد، بهره نبرده است یا زیر دست افرادی مانند هلن ِفیهی کار نکرده که به قدر کافی اعتماد به نفس داشــته باشــد تا بتواند احســاس فروتنی کند و تفاوتی را که میشود ایجاد کرد، حس نکرده است. هــر چنــد که مطمئن هســتم او درد و رنج انســانی را دیده اســت یا شــخصاً فقدان برخی از نزدیکانش را تجربه کرده است اما نشانهای ندیدم که ثابت کنــد این درد و رنجها و فقدانها، زندگی او را به اندازه من و پاتریس- وقتی که فرزندمان کالین را از دست دادیم- ساخته باشد؛ همچون میلیونها نفر از افراد دیگر که از فقدان عزیزی رنج میبرند و درد و رنجشــان را بهســمت احساس همدردی و مراقبت از دیگران هدایت میکنند. مــن درسهای عبرتآمــوز فراوانی را از قلدری و دروغگویی درباره مهارت خودم در زمینه بسکتبال یاد گرفتم و فهمیدم چطور «به آسانی و مثل آب خــوردن دروغ گفتــن» به یک عادت تبدیل میشــود. حتی یک نشــانه هم ندیــدم کــه دروغ باعث رنج ترامپ شــود؛ موضوعی که هــم ناراحتکنند­ه و هــم باعــث ترس اســت. بــدون همه ایــن چیزها- بــدون مهربانــی برای سختگیر بودن، بدون توازن در اعتماد به نفس و تواضع، بدون همدردی و بــدون احترام به حقیقــت- احتمال کمتری وجود دارد کــه ترامپ بتواند افرادی را که در اطرافش هســتند جذب کند و آنها را در کنار خود نگه دارد. هــر رئیــس جمهوری برای گرفتــن تصمیمات عاقالنه بایــد قدرت جذب و نگه داشتن افراد را داشته باشد. این مسائل باعث میشود برای شخص او ناراحت باشــم در عین حال که باعث نگرانی من درباره وضعیت کشــورم نیز میشود. روز جمعــه، 12 مــه، رئیــس جمهوری ترامــپ پیام هشــداری را برای من و 93میلیــون فالــوور توئیــت کــرد: «بهتــر اســت جیمز کومــی امیدوار باشــد «نــواری» از مکالمــات ما وجود ندارد قبل از اینکه شــروع بــه درز اطالعات در مطبوعــات کند.» برای مــن خیلی عجیب بود. آیا من را تهدید میکرد؟ مــن قصد نداشــتم بــا مطبوعــات مصاحبــه کنم یــا اطالعــات محرمانه را فــاش کنــم. تنها کاری که میخواســتم انجام دهم، این بود کــه فکر دونالد ترامپ را از ســرم بیرون کنم، به همین خاطر زیاد به معنی آنچه میگفت فکــر نکــردم. درعــوض، در خانــه ماندم، اســتراحت کــردم، ورزش کردم و از رســانههای­ی کــه تــا پای پلکان هواپیمــا خبرهای مربوط به من را پوشــش میدادند، فاصله گرفتم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.