اسپورت (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

تبعــات باز شــدن «در»های بارســلونا بــه روی آنتــوان گریزمــان و انتقــال مهاجــم تیــم ملــی فرانســه بــه تیــم نامــدار کاتالونیای­ــی صفحــه اول ایــن نشــریه را درنوردیــد­ه و عکــس بزرگــی از گریزمــان نیز ضمیمه گزارش شــده اســت. گــزارش دیگــری درخصــوص دســتاورده­ای تازه تیم ملی بســکتبال اســپانیا نیز در این شــماره اسپورت به چاپ رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.