محرومیت و تعلیق، پیامد حل نشدن 2 چالش فعلی

محمود اسالمیان، عضو هیأت رئیسه و مشاور عالی فدراسیون فوتبال در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد اولویت اصلی ما تأیید اساسنامه است و پس از آن حضور بانوان در ورزشگاهها / نمیدانم مجلسیها چرا برای تأیید اساسنامه این قدر زمان هدر میدهند؟

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار

فدراســیون فوتبــال روزهای پرتنشــی را پشــت ســر میگــذارد. مشــکالت مالــی، بحــث اصــالح اساســنامه فدراســیون، ماجرای حضور بانوان در ورزشــگاهه­ا و تعییــن ضرباالجــل از ســوی اینفانتینـ­ـو (رئیس فیفــا) و رأی کمیتــه اســتیناف بابــت محرومیت 2 مدیــر فدراســیون (حیــدر بهارونــد و ســعید فتاحــی) از جملــه موضوعات مهمی اســت که مدیران فدراسیون را این روزها مشــغول خود کرده اســت. بحــث حضــور بانــوان در ورزشــگاهه­ا به بازی دوســتانه دیروز تیمهای ملی بزرگســاال­ن و امید هم کشیده شد و در نهایــت خبر رســید با برطرف نشــدن مشــکل، بــازی پشــت درهــای بســته برگــزار خواهــد شــد. در ایــن شــرایط، محمود اســالمیان عضو هیأت رئیسه و مشــاور عالــی فدراســیون فوتبال به سؤاالت خبرنگار «ایران» پاسخ داد. ■ آقــای اســالمیان! صحــت دارد کــه تصمیم بر برگزاری بازی امروز (دیروز) بدون تماشــاگر به این دلیل اســت که فدراســیون نتوانســت مجــوز حضور بانــوان را بگیــرد؟ آیــا فدراســیون بــا مسئوالن مربوطه نامهنگاری کرده و با مخالفت آنها مواجه شده است؟

از ایــن موضــوع اطالعــی نــدارم. تنهــا میتوانم بگویم که بحث حضور بانــوان در ورزشــگاهه­ا بســیار جــدی اســت و بایــد ایــن موضــوع برطــرف شــود. فیفا، فدراســیون فوتبــال ایران را تهدیــد کرده اســت و ما نمی توانیم بســادگی از کنــار ایــن موضــوع عبــور کنیم و آن را نادیده بگیریم. ■ چرا این موضوع حل نمیشود؟

بحث حضور بانوان به فدراســیون فوتبــال مربــوط نمیشــود و ایــن موضــوع بــه نهادهای دیگــری ارتباط دارد. در حــال حاضــر بــرای انجــام ایــن کار بایــد زیرســاخته­ا فراهــم شــود که این موضوع زمانبر اســت. تا جایــی که مــن میدانم بحــث حضور زنان در ورزشــگاهه­ا در حــال پیگیری اســت. در حال حاضر فدراســیون با 2 چالش جدی مواجه است. یکی از این چالشها حضور بانوان در ورزشگاهها و دیگری بحث تأیید اساسنامه توسط مجلــس محتــرم اســت. بایــد هر چه زودتــر ایــن 2 چالــش برطــرف شــود وگرنه پیامدهای بدی خواهد داشــت کــه مهمترین آن محرومیت و تعلیق فدراسیون فوتبال است. ■موضــوع اصــالح اساســنامه فدراسیون در چه مرحلهای است؟

در حــال حاضــر اساســنامه در مجلــس اســت و باید توســط مجلس تأیید شــود. فدراســیون فوتبــال 6 ماه پیــش اساســنامه اصــالح شــده را بــه مجلــس ارســال کــرد امــا نمیدانــم مجلســیها بــه چــه دلیل بــرای تأیید آن، اینقــدر زمــان هــدر میدهنــد؟ اساسنامه فدراسیون فوتبال تغییرات آنچنانی نداشــت و 6 مــاه زمان برای تأییــد آن بســیار زیاد اســت. امیدوارم مجلــس هرچــه زودتــر اساســنامه را تأیید و در اختیار فدراســیون قرار دهد چــرا کــه هر ســاله ناظــران فیفــا برای رؤیت آن به کشــورهای مختلف ســفر میکننــد و زمان آن رســیده تا ناظران فدراسیون جهانی به ایران بیایند. ■ ناظران فیفا چه زمانــی برای رؤیت اساسنامه به کشورمان میآیند؟

حــدود 2 هفتــه دیگــر بــه ایــران میآینــد و در صورتــی کــه فدراســیون اساســنامه اصــالح شــده را بــه آنهــا ارائــه ندهــد، تبعــات بــدی در انتظار فدراســیون فوتبــال کشــورمان خواهد بود. در حال حاضــر اولویت اصلی ما تأیید اساســنامه اصالح شــده توســط مجلــس اســت و پــس از آن بحــث حضور بانوان در ورزشگاههاس­ت. ■ دیــروز خبــری منتشــر شــد مبنــی بر اینکــه تاج در نامهای بــه بانک مرکزی، درخواســت 10 میلیــون دالر به عنوان قــرض داشــته اســت. در ایــن بــاره توضیح میدهید؟

چنیــن درخواســتی صحــت دارد امــا در مــورد مبلــغ صحبتــی نــدارم. خوشــبختان­ه بانــک مرکــزی همیشــه با فدراســیون فوتبال همکاری داشــته اســت. فدراســیون فوتبال با مشکالت مالــی زیــادی روبــهرو اســت، گرچــه مشــکالت مالــی تنهــا مختــص بــه فدراسیون فوتبال نیست. ■ گفتــه میشــود کــه مقــداری از ایــن مبلغ به ویلموتــس اختصاص خواهد یافت.

بخشــی از آن مربوط به ویلموتس اســت و بخشــی دیگر مربوط بــه امور جــاری فدراســیون. ایــن مشــکالت به دلیل بلوکه شدن پولهای فدراسیون در فیفا به دلیل تحریمها اســت. البته بخشی از مشکل هم به مسدود شدن حســابهای فدراســیون و ســازمان لیــگ به دلیــل بدهیهــای مالیاتی از سوی سازمان بازرسی است. ■ نظرتــان دربــاره محرومیت 2 عضو فدراسیون فوتبال توسط کمیته اخالق چیست؟

کمیته اخالق صالحیت رســیدگی بــه پرونــده فینــال جــام حذفــی را نداشــت و محرومیــت فتاحــی و بهارونــد در کمیته انضباطی بررســی میشــود. افــراد کاربلــدی در کمیتــه انضباطــی حضور دارند کــه میتوانند در مــورد ایــن مســائل نظــر بدهنــد. قطعــاً در صــورت تشــخیص کمیتــه انضباطــی، ایــن دو مســئول محــروم خواهند شد. ■ بحث خصوصیســاز­ی سرخابیها تا کجا پیش رفته است؟

بارهــا گفتــه شــده کــه مــا در بحث خصوصیســاز­ی مشــکالت زیــادی داریــم و در صورتی که این مشــکالت برطرف نشود، خصوصیسازی انجام نخواهد شــد. مهمترین موضوع حق پخــش اســت کــه البتــه در ایــن مورد کارهایی در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.