واژه «تمرینی» راه حلی برای فرار موقت فدراسیون فوتبال از محرومیت

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش/ فشــارهای فیفــا و در رأس آن جیانی اینفانتینو، رئیس فدراســیون جهانی فوتبــال برای حضــور زنان در ورزشــگاهه­ای ایران بیشتر و بیشتر میشود.

رئیــس فیفــا در جدیدتریــن اقــدام خود نامــهای به فدراســیون فوتبال ارســال کرد و هشــدار داد که در صــورت ادامه ممنوعیت ورود بانــوان بــه ورزشــگاهه­ا، حضــور ایــران در مســابقات مقدماتــی رقابتهــای جــام جهانــی با مشــکل روبــهرو خواهد شــد و در حقیقــت این نامــه فیفــا اولتیماتــ­وم جدی بــه فوتبــال کشــورمان بــود. در ایــن میــان، فدراســیون فوتبــال بــرای آمادگــی تیــم ملــی المپیــک در راه رســیدن بــه المپیــک 2020 توکیــو دیدار دوســتانها­ی بــا تیم ملی بزرگســاال­ن در نظر گرفــت و در حالی که در چند روز اخیر اخباری مبنی بر حضور بانوان در استادیوم آزادی برای تماشای این دیدار رســمی (که دیروز برگزار شــد) منتشــر شده بود و مســئوالن فدراســیون برای تحقق این موضــوع بــا مســئوالن مربوطه نامــه نگاری کــرده بودند اما موفق نشــدند مجوز حضور بانوان را بگیرند.

عدم حضــور بانوان در یک بازی رســمی مصــادف بود با تهدیــد یا شــاید محرومیت فوتبــال ایــران. بــه ایــن دلیــل فدراســیون بــرای فــرار از تهدید فیفا تصمیــم گرفت که ایــن دیــدار تنهــا بــا حضــور اصحاب رســانه بدون حضــور هواداران برگزار شــود و از واژه «تمرینــی» در ســایت خــود اســتفاده کــرد تــا بــر ایــن نکتــه تأکید کنــد که در یــک بازی تمرینی، الزم نیست تماشاگران به ورزشگاه بیایند. مسئوالن فدراســیون خوب میدانند کــه شــاید ایــن راه حلــی موقــت بــرای فــرار فدراســیون فوتبــال از احتمــال محرومیــت و تعلیــق باشــد و بایــد ایــن موضــوع یکبــار برای همیشــه حل شــود. ادامه بسته ماندن درهای ورزشــگاهه­ا به روی بانوان، میتواند چالش فیفا و فدراســیون فوتبال را جدیتر و اینفانتینـ­ـو را مجبور به تهدیــد دوباره فوتبال ایــران کنــد. البتــه بــه نظــر میرســد مهدی تاج و فدراســیون فوتبال میتوانســت­ند از این فرصت استفاده و بازی کماهمیت دوستانه بین این دو تیم ملــی را با حضور خانوادهها برگــزار کنند تا ضمن دور کــردن تهدیدهای فیفــا، خانوادههــ­ا نیز پس از چنــد ماه دوری دوباره بتوانند رنگ ورزشگاه آزادی را ببینند امــا به هر حــال فدراســیون تنها درخصوص ایــن موضوع مهم و خــاص تصمیم گیرنده نیست و باید از نهادهای دیگر مجوز بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.