قهرمانی روسها و غیبت ایرانیها در جمع برترینها

Iran Newspaper - - News -

دیدارهای ردهبندی و فینال لیگ ملتهای والیبال 2019 بامداد دوشــنبه به میزبانی شیکاگو برگزار شد. روسیه 3 بر یک امریکا را شکست داد و قهرمان شــد. در دیــدار ردهبندی نیز لهســتان با پیــروزی 3 بر صفر مقابــل برزیل بر ســکوی ســوم ایســتاد و مــدال برنــز را از آن خــود کــرد. در پایان ایــن دوره از مســابقات در حالــی اســامی برترینها از ســوی کمیته فنی اعالم شــد که در عیــن ناباوری نام هیچ کدام از ملی پوشــان کشــورمان در بین بازیکنان برتر قرار نگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.