حسرت فقدان یک سینمادوست واقعی

Iran Newspaper - - News - مهدی باقربیگی بازیگر

«ایران»: یک هفتــه قبل از برگزاری سی و دومين جشــنواره بينالمللی فيلــم کــودک و نوجــوان بــرای پاسداشت مقام زاون قوکاسيان منتقد فقيد سينما، برنامهای بــا عنوان «شــب زاون» در مــوزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار میشود.

مــن اولیــن بــار مرحــوم زاون قوکاســیان را وقتــی مشــغول فیلمبرداری «قصههای مجید» بودیم دیدم. با تیم فیلمبرداری بــرای ضبــط سکانســی در یــک کلیســای قدیمی بــه محله جلفا اصفهــان رفته بودیم که برحســب اتفــاق زاون هم بــرای ســاخت فیلم مســتندش آنجــا بود. بــا آقای پوراحمــد ســالم و علیــک کردنــد و آقــای پوراحمد هــم من را معرفی کردند و مرحوم زاون هم بســیار خوشبرخــور­د بــا مــن رفتــار کــرد و کلــی تعریف و تمجیــد نثــارم کــرد. این اولیــن دیدار ما بــود و بعد از ایــن دوره، کمــی که بزرگتر شــدم ســالم و علیک من با آقای قوکاســیان هم بیشــتر شــد. ســال 1392 توانســتم بــرای یــک جشــنواره کــودک و نوجــوان مقداری بودجه برای ساخت فیلم کوتاه جذب کنم و بــه همین دلیل هم فراخــوان دادیم تا متقاضیان طرحهــای خودشــان را بــه جشــنواره ارائــه کننــد تا با ایــن بودجــه بتوانیم طرحهــای منتخــب را برای ســاخت فیلم انتخــاب کنیم. زاون هــم جزو داوران انتخــاب طرحهــا بــود و کنار هــم این طــرح را پیش بردیم. زاون بســیار آدم ســالمی بــود و دغدغهاش این بود که عالقهمندان به فیلمسازی در کنار عالقه و اســتعداد، بــا الفبای فیلمســازی هم آشــنا شــوند و کار را از ریشــه خــوب یــاد بگیرنــد. همیــن دقت و دغدغــهاش باعــث شــد که شــاگردان بســیار خوبی تربیت کند.

زاون هــم اخالقمــدا­ر بــود و هــم شــخصیت ســالمی داشــت. آدمــی بــود دلســوز و مهربــان و همین حســن اخالقش باعث میشــد کسی دربرابر او جبهــه نگیــرد امــا متأســفانه طبــق معمــول مــا منتظریــم کســی بمیرد بعــد برایش بزرگداشــت و یادبــود ...و بگیریــم. اگــر زاون االن زنــده بود شــاید حتــی بــرای جشــنواره کــودک و نوجــوان هــم از او دعوت نمیکردند و این چه خصلت و خصوصیتی اســت واقعاً سر در نمیآورم. همین آقای پوراحمد مگر کم کســی اســت؟ هنــوز هم خــودم «قصههای مجیــد» را که میبینم بــه این فکر میکنم که چقدر ایــن آدم جایــگاه واال و اندیشــمند­ی دارد. زاون هم همینطور. حاال که ذکر آقای پوراحمد به میان آمد ایــن را هــم بگویم که کیومرث پوراحمد با هر کســی رفت و آمد و رفاقت نداشــت و اگر با کسی رفاقت یا از او تعریف میکرد نشــان از این داشــت که آن آدم شــخصیت خاص و بزرگی است و زاون کسی بود که مورد توجه و تعریف پوراحمد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.